GattaFranczyza

kontakt

Zapraszamy do kontaktu

W celu nawiązania współpracy zapraszamy do kontaktu wygodną dla Państwa drogą: meilową, telefoniczną lub poprzez poniższy formularz kontaktowy.

Adam Miłosiński – manager ds. rozwoju sieci franczyzowej

adam.milosinski@ferax.com.pl

tel. 661 632 300

Formularz kontaktowy

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest FERAX Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ul. Szadkowskiej 4/6.
  • Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą tradycyjną na adres Administratora wskazany powyżej lub pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@gatta.pl.
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji kontaktu z Państwem.
  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie podjęcie niezbędnych działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) lub uzasadniony prawnie interes Administratora jakim jest udzielenie odpowiedzi na zadane pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • Odbiorcami Państwa Danych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi teleinformatyczne.
  • Okres przetwarzania danych osobowych dla celów kontaktu wynosi 1 rok chyba, że w związku z zapytaniem doszło w późniejszym czasie do zawarcia Umowy- wówczas przechowywane są do czasu upływów wskazanych dla danej Umowy (okresów przedawnienia lub okresów wynikających z przepisów podatkowych w zależności który okres jest dłuższy).
  • Posiadają Państwo dostęp do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Państwa Dane Osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.