Klauzula Informacyjna

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

 

  1. Administratorem Twoich  danych osobowych jest Ferax Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: ul. Szadkowska 4/6, 98-220 Zduńska Wola, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000146595; nr NIP: 8291004247, nr REGON: 731591400.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się e-mailowo: iod@gatta.pl.
  3. Twoje  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obsługi procesu zamówienia oraz do kontaktu handlowego. Dane osobowe przetwarzane są w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek  przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną.
  4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in.: numer telefonu, adres, nazwę i email.
  5. Odbiorcą Twoich  danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa.
  6. Twoje  dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
  7. Twoje  dane osobowe będą przechowywane do realizacji  i obsługi procesu zamówienia, realizacji umowy oraz do kontaktu w celach marketingowych, jeżeli wyraziłeś na to zgodę.
  8. Posiadasz  prawo żądania  dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wysyłając mail na adres: iod@gatta.pl.
  9. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia UE z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (RODO).
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji obsługi procesu zamówienia oraz kontaktu handlowego.