REGULAMIN 4+1 RAJSTOPY

REGULAMIN PROMOCJI
KUP 4 PARY RAJSTOP A PIĄTE OTRZYMASZ
ZA 1 ZŁOTY

1. Promocja „KUP 4 PARY RAJSTOP A PIĄTE OTRZYMASZ ZA 1 ZŁOTY” (dalej zwana „Promocją”) dotyczy wszystkich rajstop ze sklepu internetowego na stronie www.gatta.pl.
2. Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik Promocji dokonuje zakupu pięciu produktów objętych Promocją (dalej zwany „Zestaw”). Za cztery produkty Uczestnik Promocji płaci obowiązującą cenę detaliczną brutto, a za piąty najtańszy produkt zapłaci 1 złoty, cena za najtańszy produkt z Zestawu za 1 złoty naliczana jest Uczestnikowi Promocji automatycznie po dodaniu do koszyka pięciu dowolnych produktów podlegających Promocji.
3. Promocja trwa w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl od dnia 18 grudnia 2018 roku do dnia 24 grudnia 2018 roku.
4. Promocja objęta regulaminem nie łączy się z żadnymi innymi promocjami, rabatami oraz korzyściami związanymi z kartą lojalnościową Gatta Club.
5. Organizatorem promocji jest FERAX sp. z o. o. z siedzibą w Zduńskiej Woli (kod pocztowy 98-220) przy ulicy Szadkowskiej nr 4/6.
6. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie www.gatta.pl transakcji w postaci zakupu (stwierdzonego paragonem) pięciu dowolnych produktów objętych Promocją (,,Uczestnik Promocji”).
7. Uczestnik Promocji spełniający warunki wskazane w pkt. 6 niniejszego regulaminu:
a) W przypadku zakupu jednego Zestawu pięciu produktów, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu jednego produktu zajmującego piątą pozycję wśród w/w produktów uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej ceny, w cenie 1 złoty.
b) W przypadku zakupu większej ilości Zestawów pięciu produktów w ramach jednej transakcji, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu produktów w cenie 1 złoty w ilości wielokrotności zawartych w transakcji Zestawów przy czym produkty w cenie 1 złoty będą to produkty wybrane w wyniku uszeregowania w kolejności od najniższej do najwyższej ceny w ilości wielokrotności Zestawu tj. np. w sytuacji transakcji zawierającej cztery Zestawy, Uczestnik Promocji płaci 1 złoty za cztery najtańsze produkty z transakcji.
8. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
9. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl Organizatora w czasie trwania Promocji.
10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
11. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu lub niektórych produktów z różnych Zestawów. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów zakupionych w ramach jednej transakcji.
12. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Promocji na dowolny okres w dowolnym terminie bez podania przyczyny jego zawieszenia. Organizator poinformuje o zawieszeniu Promocji i okresie tego zawieszenia w materiałach reklamowych umieszczonych najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia Promocji. W okresie zawieszenia Promocji Uczestnik nie jest uprawniony do zakupu Zestawu.
13. Organizator jest uprawniony do zakończenia Promocji w dowolnym terminie bez podania przyczyny. Organizator poinformuje o zakończeniu trwania Promocji w materiałach reklamowych umieszczonych w salonach najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zakończenia Promocji.
14. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.gatta.pl.
15. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
16. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
17. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
18. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2018 roku.

Zduńska Wola, dnia 19 grudnia 2018 r.