Regulamin Akcji „Telefoniczna rezerwacja produktów w salonach regularnych Gatta"

Regulamin Akcji „Telefoniczna rezerwacja produktów w salonach regularnych Gatta"

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady przeprowadzenia akcji „Telefoniczna rezerwacja produktów w salonach regularnych Gatta”, (dalej: „Akcja").
 2. Organizatorem Akcji odpowiedzialnym za jej przeprowadzenie jest FERAX sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Zduńskiej Woli (kod pocztowy 98-220) przy ulicy Szadkowskiej nr 4/6.
 3. Regulamin jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Akcji, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników.
 4. Akcja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich salonach regularnych Gatta (dalej: „Salon, Salony”).
 5. Uczestnikiem Akcji może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”).
 6. Akcja polega na umożliwieniu Uczestnikowi telefonicznej rezerwacji produktu do 24 godzin od momentu zgłoszenia takiej rezerwacji, jednak nie później niż do końca następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia. Na potrzeby Akcji za koniec dnia przyjmuje się moment zamknięcia Salonu w którym dokonano zgłoszenia.
 7. Telefoniczna rezerwacja możliwa jest po dokonaniu Zgłoszenia (dalej jako „Zgłoszenie”).
 8. Zgłoszenie może nastąpić wyłącznie w godzinach pracy danego salonu Gatta.
 9. Celem akcji jest zagwarantowanie dostępności produktów w wybranym przez Uczestnika Salonie oraz umożliwienie odbioru zamówienia bez konieczności samodzielnego kompletowania produktów. Niniejsza akcja nie stanowi sprzedaży na odległość.
 • 2.
 1. Zgłoszenie powinno spełniać następujące warunki:
 1. Powinno zostać dokonane drogą telefoniczną,
 2. Podczas składania Zgłoszenia pracownik Salonu potwierdza dostępność wybranego produktu oraz informacje o cenie.
 3. W przypadku gdy produkt objęty jest promocją Uczestnik zostanie poinformowany o

- okresie Akcji

- cenie promocyjnej

- cenie obowiązującej poza promocją (w przypadku możliwości odbioru produktu po okresie obowiązywania Akcji).

W każdym wypadku wiążącym momentem dotyczącym wysokości ceny produktu jest moment dokonywania płatności za wybrane przez Uczestnika produkty. Płatność odbywa się w momencie odbioru produktu w Salonie.

 1. Możliwa jest rezerwacja do 5 produktów, w tym max. 3 sztuk takiego samego produktu, dostępnych w chwili składania zamówienia w danym salonie,
 2. Zgłoszenie potwierdzane jest poprzez podsumowanie całego zamówienia z podaniem cen,
 3. Odbiór zamówienia możliwy jest wyłącznie w godzinach pracy danego salonu Gatta.
 4. Pracownicy salonu Gatta są zobowiązaniu do odebrania połączenia przychodzącego od klienta dopiero w chwili, gdy dopełnią swoich bieżących obowiązków.
 5. Pracownicy salonu nie odpowiadają za błędne skompletowanie zamówienia, klient każdorazowo zobowiązany jest do kontroli zakupów.

 

 

 • 3.
 1. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny.
 2. Organizator Akcji nie pobiera dodatkowych opłat z tytułu wzięcia udziału w Akcji w tym, z tytułu dokonania Zgłoszenia lub odbioru towaru w Salonie.
 3. Akcja rozpoczyna się w dniu 28.10.2020 r. i trwa do dnia 31.12.2021r.
 4. Aby wziąć udział w Akcji należy spełnić warunki zawarte w Regulaminie.
 5. Zgłoszenia do Akcji dokonane po terminie, nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, jak również Zgłoszenia dokonane przez osoby nie spełniające wymagań określonych w Regulaminie - są nieważne i nie biorą udziału w Akcji.
 6. Salony Gatta biorące udział w Akcji:
 1. Focus Bydgoszcz
 2. Bonarka Kraków
 3. Młociny Warszawa
 4. Pogoria Dąbrowa Górnicza
 1. Klienci z okolic Bydgoszczy, Krakowa, Warszawy i Dąbrowy Górniczej, zapisani do programu lojalnościowego Gatta Club, otrzymają powiadomienie o Akcji w drodze wiadomości SMS.
 • 4.
 1. Zwroty dokonywane są na zasadach ogólnych, przewidzianych w Regulaminie zwrotów towarów w salonach stacjonarnych Gatta, dostępnym w każdym Salonie z zastrzeżeniem, że zwrot zakupu może mieć miejsce wyłącznie w Salonie, w którym dokonano zapłaty.
 2. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 • 5.
 1. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Akcji na dowolny okres w dowolnym terminie bez podania przyczyny jego zawieszenia. Organizator poinformuje o zawieszeniu Akcji i okresie tego zawieszenia w materiałach umieszczonych najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia. W okresie zawieszenia Uczestnik nie jest uprawniony do dokonywania rezerwacji drogą telefoniczną.
 2. Organizator jest uprawniony do zakończenia Akcji w dowolnym terminie bez podania przyczyny. Organizator poinformuje o zakończeniu trwania Akcji w materiałach umieszczonych w salonach najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zakończenia Akcji.
 3. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, które stanowią przeszkodę w przeprowadzeniu Akcji spowodowane siłą wyższą lub przyczynami, które nie leżą po jego stronie.
 5. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika Akcji. Więcej w Polityce prywatności i plików cookies.
 6. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w wersji papierowej w salonach stacjonarnych regularnych GATTA oraz na stronie www.gatta.pl
 7. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 8. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 9. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 28 października 2020 r.

Zduńska Wola, dnia 28 października 2020 r.