Regulamin Gatta Club

REGULAMIN GATTA CLUB
Regulamin programu lojalnościowego Gatta Club

I. Definicje.

§ 1

W niniejszym regulaminie Programu, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
„Organizator”- organizator Programu, tj. Ferax Sp. z o. o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 4/6, 98-220 Zduńska Wola, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146595, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 4 656 000 zł, NIP 829-10-04-247, REGON 731591400.
„Klient”- osoba, która zarejestrowała się w Programie, a także osoba, która chce się zarejestrować w Programie,
„Umowa”- oznacza umowę o przystąpienie do Programu, która została zawarta pomiędzy Wykonawcą a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu,
„Program”- program lojalnościowy o nazwie Gatta Club,
„Punkty” – punkty gromadzone przez Klienta za nabywanie towarów w Sklepie i w Salonach Gatta. Punkty uprawniają Klienta do otrzymania rabatów i innych korzyści na zasadach określonych w Regulaminie,
„Karta”- karta potwierdzająca członkostwo w Programie; Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą,
„Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej
www. gatta.pl oraz jej podstronach,
„Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Sklepu, dostępnym na stronie www.gatta.pl/regulamin,
„Salony Gatta” – wybrane salony sprzedaży prowadzone przez Organizatora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Postanowienia ogólne.

§ 2

Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu, w szczególności prawa i obowiązki Klientów i Organizatora.
Po zarejestrowaniu się w Programie i otrzymaniu Karty, Użytkownik otrzymuje rabaty w wysokości określonej w dalszych postanowieniach Regulaminu.

III. Przystąpienie do Programu.

§ 3

Do Programu może przystąpić osoba, która zarejestrowała się w Programie poprzez wypełnienie formularza w jednym z Salonów Gatta.
Do Programu mogą przystąpić osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnie, nieubezwłasnowolnione) oraz osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia lub ubezwłasnowolnione częściowo) pod warunkiem uzyskanie uprzedniej zgody rodzica lub innego opiekuna prawnego.
Do Programu nie mogą przystąpić pracownicy Organizatora, jak również pracownicy partnerów Organizatora, prowadzących we własnym imieniu i na własny rachunek Salony Gatta w oparciu o zawartą z Organizatorem umowę franczyzową.

§ 4

Osoba, która chce przystąpić do Programu przez wypełnienie formularza w jednym z Salonów Gatta, z chwilą podpisania formularza zawiera Umowę z Organizatorem. Następnie Klientowi wydawana jest Karta.
W formularzu zabronione jest podawanie bezprawnych treści, a zwłaszcza danych innej niż Klient osoby.

§ 5

Osoba, która przystąpiła do Programu poprzez złożenie stosownego formularza Salonie Gatta, chcąc skorzystać z Karty podczas zakupów w Sklepie, powinna przy realizacji zamówienia wpisać numer Karty oraz kod PIN w zakładce „Moja Gatta” w celu powiązania jej z Kontem.
IV. Zasady Programu.

§ 6

Po okazaniu Karty w Salonach Gatta lub wpisaniu numeru Karty w Sklepie podczas dokonywania zakupów, Klientowi naliczane są Punkty w wysokości co najmniej 1 punkt za 1 zł wydane w Salonach Gatta lub w Sklepie.
Klient, który w ciągu 365 dni od dnia wydania Karty uzbiera co najmniej 400 Punktów, otrzymuje rabat w wysokości 5% na towary dostępne w Salonach Gatta i w Sklepie. Klient, który w ciągu kolejnych 365 dni, licząc od dnia uzbierania 400 Punktów, uzbiera kolejne 300 Punktów, otrzymuje rabat w wysokości 7% na towary dostępne w Salonach Gatta i w Sklepie. Od chwili uzbierania 700 Punktów lub z upływem 365 dni od dnia uzbierania 400 Punktów, Punkty naliczane są od nowa (wyzerowanie Punktów). Jeżeli w ciągu 365 dni od wyzerowania Punktów Klient nie uzbiera co najmniej 400 Punktów, traci rabat. Klient, który w ciągu kolejnych 365 dni, licząc od wyzerowania Punktów, uzbiera od 400 do 699 Punktów, otrzymuje rabat w wysokości 5% na towary dostępne w Salonach Gatta i w Sklepie. Klient, który w ciągu kolejnych 365 dni, licząc od wyzerowania Punktów, uzbiera co najmniej 700 Punktów, otrzymuje rabat w wysokości 7% na towary dostępne w Salonach Gatta i w Sklepie.
Organizator może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne, polegające w szczególności na naliczaniu Punktów w wysokości wyższej niż określona w ust. 1 niniejszego paragrafu lub przyznawaniu rabatów wyższych niż określone w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Korzystanie z rabatu przyznanego w ramach Programu jest wyłączone w odniesieniu do towarów stanowiących przedmiot innych akcji promocyjnych uwzględniających rabat cenowy, towarów przecenionych.

§ 7

Rabaty będą naliczone w Salonie Gatta po okazaniu przez Klienta ważnej Karty lub podaniu numeru ważnej Karty lub podaniu swoich danych osobowych.

§ 8

Ze względu na to, że rabaty przysługują jedynie Klientowi, po okazaniu Karty może on zostać poproszony o podanie danych weryfikujących, w celu sprawdzenia, czy z Karty korzysta Klient.

§ 9

Klient ma możliwość weryfikacji liczby zgromadzonych Punktów w Salonie Gatta po okazaniu Karty lub podaniu numeru Karty lub podaniu swoich danych osobowych. Klient ma również możliwość weryfikacji liczby zgromadzonych punktów poprzez zalogowanie się na swoje konto na stronie www.gattaclub.gatta.pl

V. Czas trwania Umowy.

§ 10

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 11

Użytkownik ma prawo wypowiedzenia Umowy w każdym czasie.
Oświadczenie o wypowiedzeniu można złożyć osobiście do protokołu w którymkolwiek ze Salonów Gatta, przesłać na adres Organizatora pocztą lub złożyć mailem na adres gattaclub@gatta.pl.

§ 12

Organizator jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku gdy zrezygnuje z dalszego prowadzenia Programu.
Organizator jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Klient naruszył § 4 ust. 2 Regulaminu lub dopuścił się wobec Organizatora innych bezprawnych działań w związku z uczestnictwem w Programie.
Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej bądź mailem na adres e-mail Klienta.

VI. Reklamacje.

§ 13

Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy gattaclub@gatta.pl, pocztą bezpośrednio na adres Organizatora lub osobiście do protokołu w którymkolwiek Salonie Gatta.
W reklamacji należy podać dane Klienta umożliwiające przesłanie mu odpowiedzi na reklamację oraz opis zdarzenia będącego jej podstawą.
Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

VII. Dane osobowe.

§ 14

1. W celu przystąpienia do Programu Klient musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Również w korespondencji z Organizatorem Klient może podać swoje dane osobowe, by umożliwić Organizatorowi udzielenie odpowiedzi.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia Umowy i korzystania z usług dostępnych w Programie.
3. Wszelkie dane osobowe, które Klient wprowadzi do formularza rejestracyjnego, lub poda w korespondencji z Organizatorem, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) dalej „RODO”

§ 15

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2. Dane osobowe Klienta mogą zostać ujawnione: podmiotom z grupy kapitałowej Administratora; partnerom biznesowym, czyli firmom, z którymi współpracuje łącząc produkty lub usługi; organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. franczyzobiorcom i podmiotom świadczącym usługi księgowe, rachunkowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne agencjom marketingowym itp.

§ 16

Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu:
1. Realizacji Umowy, w której to podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. do której zawarcia dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu Programu Gatta Club
2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w której to sytuacji podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a są to następujące działania:
a) marketing produktów i usług własnych (marketing bezpośredni),
b) działania analityczne (dobór usług do potrzeb Klientów, optymalizacja naszych produktów w oparciu o uwagi i zainteresowania Klientów, optymalizacji procesów obsługi itp.)
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów
3. W innych przypadkach, dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody (np. w szczególności w celu marketingu produktów i usług partnerów biznesowych Administratora), w zakresie i celu w niej określonym.

§ 17

1. W każdej chwili Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, które wskazujemy w ust. 2 lit. b) - e) opisanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia zaprzestanie przetwarzania lub niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2. W każdej chwili Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

§ 18

1. Dane Klienta będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, liczony od końca roku w którym umowa wygasła dla określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
2. W przypadku zaznaczenia odpowiedniej zgody dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administrator może przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.

§ 19

Zgodnie z RODO, Klientowi przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§ 20

1. Organizator przetwarza dane osobowe Klientów i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji Programu.
2. Wszystkie udzielone zgody są dobrowolne i mogą być odwołane w każdym czasie.
3. Organizator na podstawie udzielonej przez Klienta dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych, w tym wysyłanej za pośrednictwem urządzeń końcowych (np. komputer, serwer) oraz automatycznych systemów wywołujących.

§ 21

Organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 22

1. W chwili obecnej Administrator nie przekazuje ani nie planuje przekazywania danych Użytkownika poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, za wyjątkiem przypadku gdy dane zostały pozyskane za pośrednictwem stron internetowych Administratora po uzyskaniu Pani/Pana zgody na otrzymywanie informacji handlowych, newslettera lub akceptacji stosowania plików cookies, kiedy to dane te będą przekazywane do państwa trzeciego, np. USA w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analitics.
2. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym będą podlegać profilowaniu. Profilowanie wykonywane jest na podstawie uzasadnionego interesu Wykonawcy i tylko w celach marketingowych, w oparciu o posiadane dane, tj. dane osobowe podane przez Użytkownika dla zawarcia umowy sprzedaży, rejestracji konta w Gatta.pl, rejestracji w Gatta Club, czy przystąpienia do newslettera, a także informacje pozyskane za pomocą plików cookies. Więcej w Polityce prywatności i plików cookie.

VIII. Postanowienia końcowe.

§ 23

Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, w Salonach Gatta oraz na stronie www.gattaclub.gatta.pl oraz na stronie www.gatta.pl