Regulamin Gatta Club

Regulamin programu lojalnościowego Gatta Club


I. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie Programu, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
„Organizator”- organizator Programu, tj. Ferax Sp. z o. o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 4/6, 98-220 Zduńska Wola, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146595, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 4 656 000 zł, NIP 829-10-04-247, REGON 731591400.
„Klient”- osoba, która zarejestrowała się w Programie, a także osoba, która chce się zarejestrować w Programie,
„Umowa”- oznacza umowę o przystąpienie do Programu, która została zawarta pomiędzy Wykonawcą a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu,
„Program”- program lojalnościowy o nazwie Gatta Club,
„Punkty” – punkty gromadzone przez Klienta za nabywanie towarów w Sklepie i w Salonach Gatta. Punkty uprawniają Klienta do otrzymania rabatów i innych korzyści na zasadach określonych w Regulaminie,
„Karta”- karta potwierdzająca członkostwo w Programie; Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą,
„Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej
www. gatta.pl oraz jej podstronach,
„Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Sklepu, dostępnym na stronie www.gatta.pl/regulamin,
„Salony Gatta” – wybrane salony sprzedaży prowadzone przez Organizatora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu, w szczególności prawa i obowiązki Klientów i Organizatora.
Po zarejestrowaniu się w Programie i otrzymaniu Karty, Użytkownik otrzymuje rabaty w wysokości określonej w dalszych postanowieniach Regulaminu.

III. Przystąpienie do Programu.

§ 3

Do Programu może przystąpić osoba, która zarejestrowała się w Programie:
poprzez wypełnienie formularza w jednym z Salonów Gatta,
poprzez wypełnienie formularza w Sklepie.
Do Programu mogą przystąpić osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnie, nieubezwłasnowolnione) oraz osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia lub ubezwłasnowolnione częściowo) pod warunkiem uzyskanie uprzedniej zgody rodzica lub innego opiekuna prawnego.
Do Programu nie mogą przystąpić pracownicy Organizatora.

§ 4

Osoba, która chce przystąpić do Programu przez wypełnienie formularza w jednym z Salonów Gatta, z chwilą podpisania formularza zawiera Umowę z Organizatorem. Następnie Klientowi wydawana jest Karta.
W formularzu zabronione jest podawanie bezprawnych treści, a zwłaszcza danych innej niż Klient osoby.

§ 5

Osoba, która chce przystąpić do Programu przez wypełnienie formularza w Sklepie, powinna posiadać Konto w Sklepie lub założyć takie Konto jednocześnie z przystąpieniem do Programu. W tym celu powinna wypełnić formularz rejestracji zamieszczony na stronie www.gattaclub.gatta.pl, podając wszystkie zawarte w nim dane. Formularz stanowi ofertę zawarcia Umowy skierowaną przez Organizatora do klienta.
Po wypełnieniu powyższego formularza i złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu należy kliknąć przycisk „Zatwierdź”, co spowoduje przesłanie formularza do Organizatora i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Organizatora i zawarciem Umowy.
W formularzu rejestracyjnym zabronione jest podawanie bezprawnych treści, a zwłaszcza danych innej niż Klient osoby.
Po zawarciu Umowy, Organizator prześle Kartę pocztą na podany przez Klienta adres, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy, czyli licząc od chwili określonej w postanowieniu ustępu drugiego niniejszego paragrafu. W przypadku zawarcia Umowy przy okazji dokonywania zakupów w Sklepie, Karta zostanie wysłana wraz z zamówionym towarem w sposób wybrany przez Klienta dla dostawy towaru i w terminie przewidzianym dla dostawy towaru.
Klient, który przystąpił do Programu przez wypełnienie formularza w Sklepie, ma prawo odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu § 5 ust. 2.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient powinien poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Organizatora podany w postanowieniu § 1 pkt 1) Regulaminu).
Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

IV. Zasady Programu.

§ 6

Po okazaniu Karty w Salonach Gatta lub wpisaniu numeru Karty w Sklepie podczas dokonywania zakupów, Klientowi naliczane są Punkty w wysokości co najmniej 1 punkt za 1 zł wydane w Salonach Gatta lub w Sklepie.
Klient, który w ciągu 365 dni od dnia wydania Karty uzbiera co najmniej 400 Punktów, otrzymuje rabat w wysokości 5% na wszystkie towary dostępne w Salonach Gatta i w Sklepie. Klient, który w ciągu kolejnych 365 dni, licząc od dnia uzbierania 400 Punktów, uzbiera kolejne 300 Punktów, otrzymuje rabat w wysokości 7% na wszystkie towary dostępne w Salonach Gatta i w Sklepie. Od chwili uzbierania 700 Punktów lub z upływem 365 dni od dnia uzbierania 400 Punktów, Punkty naliczane są od nowa (wyzerowanie Punktów). Jeżeli w ciągu 365 dni od wyzerowania Punktów Klient nie uzbiera co najmniej 400 Punktów, traci rabat. Klient, który w ciągu kolejnych 365 dni, licząc od wyzerowania Punktów, uzbiera od 400 do 699 Punktów, otrzymuje rabat w wysokości 5% na wszystkie towary dostępne w Salonach Gatta i w Sklepie. Klient, który w ciągu kolejnych 365 dni, licząc od wyzerowania Punktów, uzbiera co najmniej 700 Punktów, otrzymuje rabat w wysokości 7% na wszystkie towary dostępne w Salonach Gatta i w Sklepie.
Organizator może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne, polegające w szczególności na naliczaniu Punktów w wysokości wyższej niż określona w ust. 1 niniejszego paragrafu lub przyznawaniu rabatów wyższych niż określone w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 7

Rabaty będą naliczone po okazaniu przez Klienta ważnej Karty lub podaniu przez Klienta numeru ważnej Karty w Sklepie.

§ 8

Ze względu na to, że rabaty przysługują jedynie Klientowi, po okazaniu Karty może on zostać poproszony o podanie danych weryfikujących, w celu sprawdzenia, czy z Karty korzysta Klient.

§ 9

Klient ma możliwość weryfikacji liczby zgromadzonych Punktów po okazaniu Karty w Salonie Gatta lub po zalogowaniu się do swojego Konta w Sklepie.

V. Czas trwania Umowy.

§ 10

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 11

Użytkownik ma prawo wypowiedzenia Umowy w każdym czasie.
Oświadczenie o wypowiedzeniu można złożyć osobiście do protokołu w którymkolwiek ze Salonów Gatta, przesłać na adres Organizatora pocztą lub złożyć mailem na adres gattaclub@gatta.pl.

§ 12

Organizator jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku gdy zrezygnuje z dalszego prowadzenia Programu.
Organizator jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Klient naruszył § 4 ust. 2 Regulaminu lub dopuścił się wobec Organizatora innych bezprawnych działań w związku z uczestnictwem w Programie.
Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej bądź mailem na adres e-mail Klienta.

VI. Reklamacje.

§ 13

Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy gattaclub@gatta.pl, pocztą bezpośrednio na adres Organizatora lub osobiście do protokołu w którymkolwiek Salonie Gatta.
W reklamacji należy podać dane Klienta umożliwiające przesłanie mu odpowiedzi na reklamację oraz opis zdarzenia będącego jej podstawą.
Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

VII. Dane osobowe.

§ 14

W celu przystąpienia do Programu Klient musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Również w korespondencji z Organizatorem Klient może podać swoje dane osobowe, by umożliwić Organizatorowi udzielenie odpowiedzi.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia Umowy i korzystania z usług dostępnych w Programie.
Wszelkie dane osobowe, które Klient wprowadzi do formularza rejestracyjnego, lub poda w korespondencji z Organizatorem, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

§ 15

Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Organizator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Klientów innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, umowy.

§ 16

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Organizatora.

§ 17

Organizator przetwarza dane osobowe Klientów i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji Programu.
Organizator na podstawie udzielonej przez Klienta dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych, w tym wysyłanej za pośrednictwem urządzeń końcowych (np. komputer, serwer) oraz automatycznych systemów wywołujących. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Klienta.

§ 18

Dane osobowe zebrane przez Organizatora mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

§ 19

Organizator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

VIII. Postanowienia końcowe.

§ 20

Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, w Salonach Gatta oraz na stronie www.gattaclub.gatta.pl