Regulamin promocji "2 za 1" biustonosza Justi

 

 1. Promocja „2 za 1” (dalej zwana „Promocją”) dotyczy modelu bazowego biustonosza JUSTI i obowiązuje w salonach stacjonarnych regularnych GATTA oraz w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl   
 2. Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik Promocji dokonuje zakupu w salonach stacjonarnych regularnych dwóch produktów objętych Promocją (dalej zwanych „Zestaw”) i za jeden produkt Uczestnik Promocji płaci obowiązującą cenę detaliczną brutto, a za drugi produkt zapłaci 1 złoty. W przypadku zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego cena za drugi produkt z Zestawu za 1 złoty naliczana jest Uczestnikowi Promocji automatycznie po dodaniu do koszyka  dwóch   produktów podlegających Promocji.
 3. Promocja trwa w salonach stacjonarnych regularnych GATTA i w sklepie internetowym www. gatta.pl od dnia 1 kwietnia 2019 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku lub do wyczerpania zapasów.
 4. Organizatorem promocji jest FERAX sp. z o. o. z siedzibą w Zduńskiej Woli (kod pocztowy 98-220) przy ulicy Szadkowskiej nr 4/6.
 5. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami
  w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają
  w salonach stacjonarnych regularnych GATTA albo w sklepie internetowym gatta.pl transakcji w postaci zakupu (stwierdzonego paragonem) dwóch produktów objętych Promocją. (,,Uczestnik Promocji”).
 6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 7. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami rabatami oraz korzyściami obowiązującymi w salonach stacjonarnych regularnych GATTA. Korzyści z przynależności do programu Gatta Club są udzielane zgodnie z regulaminem Gatta Club.
 8. W przypadku obowiązywania innych promocji w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu produktów objętych Promocją w salonach stacjonarnych regularnych GATTA nie jest uprawniony do zwrotu Zestawu , a jedynie do jego wymiany zgodnie z zasadami obowiązującymi w stacjonarnych regularnych salonach GATTA.
 11. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów objętych Promocją. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu objętego Promocją lub niektórych produktów z różnych Zestawów objętych Promocja. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu objętego Promocją nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów objętych Promocja zakupionych w ramach jednej transakcji.
 12. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Promocji na dowolny okres w dowolnym terminie bez podania przyczyny jego zawieszenia. Organizator poinformuje o zawieszeniu Promocji i okresie tego zawieszenia w materiałach reklamowych umieszczonych w salonach lub na stronie gatta.pl najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia Promocji. W okresie zawieszenia Promocji Uczestnik nie jest uprawniony do zakupu zestawu.
 13. Organizator jest uprawniony do zakończenia Promocji w dowolnym terminie bez podania przyczyny. Organizator poinformuje o zakończeniu trwania Promocji w materiałach reklamowych umieszczonych w salonach lub na stronie gatta.pl najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zakończenia Promocji.
 14. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w wersji papierowej w  salonach stacjonarnych regularnych GATTA oraz na stronie internetowej www.gatta.pl.
 15. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 16. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 17. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 18. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 roku.

Zduńska Wola, dnia 1 kwietnia 2019 roku.