Regulamin promocji "2 za 1" kolekcji Gatta Intimate

 REGULAMIN PROMOCJI „2 ZA 1”

 1. Promocja „2 za 1” (dalej zwana „Promocją”) dotyczy produktów gorseterii z kolekcji „wiosna – lato 2021” Gatta Intimate w salonach stacjonarnych GATTA posiadających kolekcję objętą promocją oraz sklepu internetowego na stronie www.gatta.pl.
 2. Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik Promocji dokonuje zakupu dwóch produktów objętych Promocją (dalej zwanych „Zestaw”) i za jeden produkt Uczestnik Promocji płaci obowiązującą cenę detaliczną brutto, a za najtańszy produkt zapłaci 1 złoty. W przypadku zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego cena za najtańszy produkt z Zestawu za 1 złoty naliczana jest Uczestnikowi Promocji automatycznie po dodaniu do koszyka dwóch dowolnych produktów podlegających Promocji.
 3. Uczestnik Promocji spełniający warunki wskazane w niniejszym regulaminie: a) W przypadku zakupu jednego Zestawu dwóch produktów, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu jednego produktu zajmującego drugą pozycję wśród w/w produktów uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej ceny, w cenie 1 złoty. b) W przypadku zakupu większej ilości Zestawów dwóch produktów w ramach jednej transakcji, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu produktów w cenie 1 złoty w ilości wielokrotności zawartych w transakcji Zestawów przy czym produkty w cenie 1 złoty będą to produkty wybrane w wyniku uszeregowania w kolejności od najniższej do najwyższej ceny w ilości wielokrotności Zestawu tj. np.
  w sytuacji transakcji zawierającej cztery Zestawy, Uczestnik Promocji płaci 1 złoty za cztery najtańsze produkty z transakcji.
 4. Promocja trwa w salonach stacjonarnych regularnych oraz sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl od dnia 08.05.2021r. do dnia 31.05.2021r.
 5. Organizatorem promocji jest FERAX sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Zduńskiej Woli (kod pocztowy 98-220) przy ulicy Szadkowskiej nr 4/6.
 6. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w salonach stacjonarnych GATTA lub w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl zakupu (stwierdzonego paragonem) dwóch dowolnych produktów objętych Promocją. (,,Uczestnik Promocji”).
 7. Promocja jest skierowana wyłącznie do członków Gatta Club.
 8. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
  9. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami rabatami oraz korzyściami związanymi z kartą lojalnościową Gatta Club obowiązującymi w salonach stacjonarnych GATTA czy na w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl.
  W przypadku obowiązywania innych promocji w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie www.gatta.pl jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu lub niektórych produktów z różnych Zestawów. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów zakupionych w ramach jednej transakcji.         
  12. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu w salonie stacjonarnym GATTA jest uprawniony do zwrotu wszystkich produktów z danego Zestawu. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do zwrotu tylko jednego produktu z danego Zestawu lub niektórych produktów z różnych Zestawów. Zwrot produktów z danego Zestawu nie oznacza, że Klient dokonuje zwrotu  od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów zakupionych w ramach jednej transakcji. Zwrot produktów może dokonać jedynie zgodnie
  z zasadami zwrotu produktów obowiązujących w salonach stacjonarnych GATTA. Regulamin zwrotów stanowi załącznik Nr 2 do regulaminu.           
  13. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Promocji na dowolny okres w dowolnym terminie bez podania przyczyny jego zawieszenia. Organizator poinformuje o zawieszeniu Promocji i okresie tego zawieszenia w materiałach reklamowych umieszczonych w salonach lub na stronie www.gatta.pl najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia Promocji.
  W okresie zawieszenia Promocji Uczestnik nie jest uprawniony do zakupu zestawu.
  14. Organizator jest uprawniony do zakończenia Promocji w dowolnym terminie bez podania przyczyny. Organizator poinformuje o zakończeniu trwania Promocji w materiałach reklamowych umieszczonych w salonach stacjonarnych GATTA lub na stronie www.gatta.pl najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zakończenia Promocji.              
  15. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w wersji papierowej w salonach stacjonarnych GATTA oraz na stronie internetowej www.gatta.pl.     
  16. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika promocji. Więcej w Polityce prywatności i plików cookies.
  17. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
  18. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
  19. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.        
  20. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 08.05.2021r.

Zduńska Wola, dnia  29.04.2021r.