REGULAMIN PROMOCJI „-20% NA DOBRY POCZĄTEK KOLEKCJI WIOSNA LATO 2020 GATTA INTIMATE”

 1. Promocja „-20% NA DOBRY POCZĄTEK kolekcji Wiosna Lato  2020 ” (dalej zwana „Promocją”) dotyczy wszystkich produktów z kolekcji Wiosna Lato 2020 GATTA INTIMATE w salonach stacjonarnych regularnych GATTA oraz w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl.
 2. Promocja trwa od dnia 14 lutego 2020 roku do dnia 10 marca  2020 r. w salonach stacjonarnych regularnych GATTA oraz w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl i polega na udzieleniu – 20% rabatu od podstawowej ceny detalicznej brutto na produkty objęte promocją. 
 3. Aby skorzystać z Promocji w sklepie internetowym, Uczestnik Promocji musi dokonać zakupu dowolnych produktów objętych Promocją i wpisać kod promocyjny „GATTA20” w koszyku w pole „Kod rabatowy” i kliknąć „OK” oraz opłacić zamówienie. Poprawne skorzystanie z Kodu Promocyjnego powoduje wyświetlenie w koszyku komunikatu o zmniejszeniu wartości zamówienia o 20% za produkty objęte promocją. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 4. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, wartość́ zamówienia pomniejszy się̨ o naliczony rabat. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje ponowne skorzystanie z Promocji.
 5. Aby skorzystać  z Promocji w salonach stacjonarnych regularnych, Uczestnik promocji musi dokonać zakupu dowolnych produktów objętych Promocją, przy kasie klient otrzyma rabat w wysokości 20% na zakupione produkty objęte Promocją. Promocyjna cena produktu jest ustawiona w systemie sprzedażowym.
 6. Promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu o wartości -20% (Korzyść́).
 7. Rabatu nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 8. Klient może skorzystać́ z Promocji wielokrotnie, ale tylko raz podczas składania jednego zamówienia.
 9. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Promocji na dowolny okres w dowolnym terminie bez podania przyczyny jego zawieszenia. 
 10. Organizator jest uprawniony do zakończenia Promocji w dowolnym terminie bez podania przyczyny. 
 11. Organizatorem promocji jest FERAX sp. z o. o. z siedzibą w Zduńskiej Woli (kod pocztowy 98-220) przy ulicy Szadkowskiej nr 4/6.
 12. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami
  w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w  salonach regularnych stacjonarnych GATTA lub za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie www.gatta.pl transakcji w postaci zakupu (stwierdzonego paragonem) produktów objętych Promocją (,,Uczestnik Promocji”).
 13. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz wyprzedażami. W przypadku obowiązywania innych promocji w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 14. Z promocji w salonach stacjonarnych regularnych GATTA mogą skorzystać jedynie klienci posiadający kartę GATTA CLUB i korzyści związane z korzystaniem z tejże karty będą naliczane zgodnie z regulaminem karty GATTA CLUB.
 15. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 16. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 17. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.gatta.pl oraz w wersji papierowej w salonach regularnych stacjonarnych GATTA.
 18. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika promocji. Więcej w Polityce prywatności i plików cookies.
 19. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 20. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 21. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 22. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2020 roku

Zduńska Wola, dnia 13 lutego 2020 roku.