Regulamin promocji -25% na urodziny marki Gatta

 1. Promocja „ URODZINY GATTY- 25%” (dalej zwana „Promocją”) dotyczy wszystkich produktów
  w salonach stacjonarnych regularnych i outletowych GATTA oraz produktów ze sklepu internetowego na stronie www.gatta.pl z zastrzeżeniem pkt 2 regulaminu. 
 2. Promocją w salonach stacjonarnych regularnych, outletowych i sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl nie są objęte produkty przecenione oraz karty podarunkowe.
 3. Promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu o wartości -25% (Korzyść́) na produkty objęte Promocją po dokonaniu jednorazowego zakupu dowolnych produktów za minimum 80 zł brutto. 
 4. W salonach stacjonarnych regularnych i outletowych – 25 % rabatu obowiązuje tylko dla klientów GATTA CLUB.
 5. Promocja trwa w salonach stacjonarnych regularnych GATTA, salonach outletowych  jak
  i w sklepie  internetowym na stronie www.gatta.pl  od dnia 25 października 2019 roku do dnia 27 października  2019 roku.
 6. Aby skorzystać z Promocji w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl, Uczestnik Promocji musi  dokonać wyboru dowolnych produktów za minimum 80 zł brutto i wpisać w odpowiednie pole (oznaczone jako : KOD RABATOWY) kod rabatowy ” GATTABDAY”. Poprawne skorzystanie z Kodu Promocyjnego powoduje zmniejszenie wartości zamówienia o -25% za produkty objęte Promocją. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji. Warunkiem uzyskania rabatu jest opłacenie zamówienia.
 7. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, wartość́ zamówienia pomniejszy się̨ o naliczony rabat. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje ponowne skorzystanie z Promocji.
 8. Aby skorzystać  z Promocji w salonach stacjonarnych regularnych i outletowych, Uczestnik Promocji musi dokonać zakupu dowolnych produktów  za minimum 80 zł brutto. Przy kasie klient otrzyma rabat w wysokości 25% na zakupione produkty objęte Promocją, który będzie widoczny na paragonie.
 9. Rabatu nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 10. Klient może skorzystać́ z Promocji wielokrotnie, ale tylko raz podczas składania jednego zamówienia.
 11. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Promocji na dowolny okres w dowolnym terminie bez podania przyczyny jego zawieszenia. 
 12. Organizator jest uprawniony do zakończenia Promocji w dowolnym terminie bez podania przyczyny. 
 13. Organizatorem promocji jest FERAX sp. z o. o. z siedzibą w Zduńskiej Woli (kod pocztowy 98-220) przy ulicy Szadkowskiej nr 4/6.
 14. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami
  w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w  salonach regularnych stacjonarnych lub outletowych GATTA lub za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie www.gatta.pl transakcji w postaci zakupu (stwierdzonego paragonem) produktów objętych Promocją (,,Uczestnik Promocji”).
 15. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami w tym rabatami związanymi z posiadaniem karty Gatta Club, obowiązującymi w salonach regularnych i outletowych GATTA jak i w sklepie internetowym Organizatora w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 16.  Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 17. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 18. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.gatta.pl oraz w wersji papierowej w salonach regularnych stacjonarnych i outletowych GATTA.
 19. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 20. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 21. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 22. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 października 2019 roku.

Zduńska Wola, dnia 23 października 2019 r.