REGULAMIN PROMOCJI „-25% WIOSNA, ACH TO TY!”

 1. Promocja „-25% Wiosna, ach to Ty!” (dalej zwana „Promocją”) dotyczy wszystkich produktów
  w sklepie internetowym, na stronie www.gatta.pl z zastrzeżeniem pkt 2 regulaminu. 
 2. Promocją w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl nie są objęte karty podarunkowe.
 3. Promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu o wartości -25% (Korzyść́) na produkty objęte Promocją po dokonaniu jednorazowego zakupu dowolnych produktów za minimum 99 zł brutto. 
 4. Promocja trwa w sklepie  internetowym na stronie www.gatta.pl  od dnia 14 marca 2020 roku do dnia 22 marca 2020 roku.
 5. Aby skorzystać z Promocji w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl, Uczestnik Promocji musi  dokonać wyboru dowolnych produktów za minimum 99 zł brutto i wpisać w odpowiednie pole (oznaczone jako : KOD RABATOWY) kod rabatowy ”SPRING2020”. Poprawne skorzystanie z Kodu Promocyjnego powoduje zmniejszenie wartości zamówienia o 25% za produkty objęte Promocją. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji. Warunkiem uzyskania rabatu jest opłacenie zamówienia.
 6. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, wartość́ zamówienia pomniejszy się̨ o naliczony rabat. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje ponowne skorzystanie z Promocji.
 7. Rabatu nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 8. Klient może skorzystać́ z Promocji wielokrotnie, ale tylko raz podczas składania jednego zamówienia.
 9. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Promocji na dowolny okres w dowolnym terminie bez podania przyczyny jego zawieszenia. 
 10. Organizator jest uprawniony do zakończenia Promocji w dowolnym terminie bez podania przyczyny. 
 11. Organizatorem promocji jest FERAX sp. z o. o. z siedzibą w Zduńskiej Woli (kod pocztowy 98-220) przy ulicy Szadkowskiej nr 4/6.
 12. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami
  w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie www.gatta.pl transakcji w postaci zakupu (stwierdzonego paragonem) produktów objętych Promocją (,,Uczestnik Promocji”).
 13. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami w tym rabatami związanymi z posiadaniem karty Gatta Club, obowiązującymi w salonach regularnych GATTA jak i w sklepie internetowym Organizatora w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 14.  Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 15. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika promocji. Więcej w Polityce prywatności i plików cookies  na stronie www.gatta.pl 
 16. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 17. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.gatta.pl.
 18. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 19. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 20. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 21. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14 marca 2020 roku.

Zduńska Wola, dnia 14 marca 2020 roku.