REGULAMIN PROMOCJI 3+1

REGULAMIN PROMOCJI KUP
3 PRODUKTY A CZWARTY OTRZYMASZ za 1 złoty

 1. Promocja „KUP 3 PRODUKTY A CZWARTY OTRZYMASZ ZA 1 ZŁOTY” (dalej zwana „Promocją”) dotyczy wszystkich produktów w salonach stacjonarnych regularnych i outletowych GATTA oraz produktów ze sklepu internetowego na stronie gatta.pl z zastrzeżeniem pkt 2 regulaminu.
 2. Promocją nie są objęte w salonach regularnych oraz sklepie internetowym - kostiumy Kąpielowe, Slim Revolution, Gorseteria oraz w salonach outletowych - Kostiumy Kąpielowe, Slim Revolution, Gorseteria, produkty z II gatunku.
 3. Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik Promocji dokonuje zakupu czterech produktów objętych Promocją (dalej zwany „Zestaw”). Za trzy produkty Uczestnik Promocji płaci obowiązującą cenę detaliczną brutto, a za najtańszy produkt zapłaci 1 złoty. W przypadku zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego cena za najtańszy produkt z Zestawu za 1 złoty naliczana jest  Uczestnikowi Promocji automatycznie po dodaniu do koszyka czterech dowolnych produktów podlegających Promocji.
 4. Promocja trwa w salonach regularnych i outletowych GATTA od dnia 2 listopada 2018 roku do dnia 10 listopada 2018 roku oraz na stronie internetowej od dnia 6 listopada 2018 roku do dnia 12 listopada 2018 roku.
 5. Promocja objęta regulaminem nie łączy się z żadnymi innymi promocjami.
 6. Organizatorem promocji jest FERAX sp. z o. o. z siedzibą w Zduńskiej Woli (kod pocztowy 98-220) przy ulicy Szadkowskiej nr 4/6.
 7. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami
  w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w salonach stacjonarnych lub outletowych GATTA lub za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie gatta.pl transakcji w postaci zakupu (stwierdzonego paragonem) czterech dowolnych produktów objętych Promocją (,,Uczestnik Promocji”).
 8. Uczestnik Promocji spełniający warunki wskazane w pkt. 7 niniejszego regulaminu:
  a) W przypadku zakupu jednego Zestawu czterech produktów, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu jednego produktu zajmującego czwartą pozycję wśród w/w produktów uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej ceny, w cenie 1 złoty. 
  b) W przypadku zakupu większej ilości Zestawów czterech produktów w ramach jednej transakcji, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu produktów w cenie 1 złoty w ilości wielokrotności zawartych w transakcji Zestawów przy czym produkty w cenie 1 złoty będą to produkty wybrane w wyniku uszeregowania w kolejności od najniższej do najwyższej ceny w ilości wielokrotności Zestawu tj. np. w sytuacji transakcji zawierającej cztery Zestawy, Uczestnik Promocji płaci 1 złoty za cztery najtańsze produkty z transakcji.
 9. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 10. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, obowiązującymi w salonach regularnych i outletowych GATTA jak i w sklepie internetowym Organizatora w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 3 niniejszego regulaminu.
 12. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu lub niektórych produktów z różnych Zestawów. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów zakupionych w ramach jednej transakcji.
 13. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu w sklepie stacjonarnym regularnym bądź outletowym GATTA nie jest uprawniony do zwrotu produktu o najniższej cenie w ramach Zestawu. Pozostałe produkty w zestawie zakupione po obowiązującej cenie detalicznej brutto mogą być zwracane zgodnie z zasadami obowiązującymi w salonach GATTA.
 14. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej gatta.pl oraz w wersji papierowej w salonach stacjonarnych i outletowych GATTA.
 15. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 16. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 17. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 18. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2018 roku.

Zduńska Wola, dnia 31 października 2018 r.