Regulamin promocji -30% na drugą sztukę

 1. Promocja „-30% RABATU NA DRUGĄ SZTUKĘ ODDZIEŻY I GORSETERII” (dalej zwana „Promocją”) dotyczy wszystkich produktów w działach: odzież z kolekcji Wiosna Lato 2019, odzież Basic, gorseteria Gatta Intimate Wiosna Lato 2019 w salonach stacjonarnych regularnych oraz sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl GATTA  z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 regulaminu. Można łączyć w ramach promocji modele z różnych działów.
 2. Promocją nie są objęte  w salonach stacjonarnych regularnych oraz w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl  – produkty przecenione oraz kostiumy kąpielowe Gatta Intimate by Annebra.
 3. Promocją nie są objęte modele określone w tabelce, stanowiącej załącznik Nr 1 do regulaminu.
 4. Z promocji w salonach stacjonarnych regularnych GATTA mogą skorzystać jedynie klienci posiadający kartę GATTA CLUB i korzyści związane z korzystaniem z tejże karty będą naliczane zgodnie z regulaminem karty GATTA CLUB.
 5. Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik Promocji dokonuje zakupu produktu objętego Promocją a na 2 produkt udzielany jest 30% rabat przy kasie i jest widoczny na paragonie (dalej zwany „Zestaw”). W przypadku zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego cena za najtańszy produkt z Zestawu naliczana jest Uczestnikowi Promocji automatycznie po dodaniu do koszyka dwóch dowolnych produktów podlegających Promocji. Na najtańszy drugi udzielany jest 30% rabat.
 6. Promocja trwa w salonach stacjonarnych regularnych i sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl GATTA od dnia 20 maja 2019 roku do 1 czerwca 2019 roku.
 7. Promocja objęta regulaminem nie łączy się z żadnymi innymi promocjami.
 8. Organizatorem promocji jest FERAX sp. z o. o. z siedzibą w Zduńskiej Woli (kod pocztowy 98-220) przy ulicy Szadkowskiej nr 4/6.
 9. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami
  w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w  salonach stacjonarnych regularnych GATTA oraz w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl transakcji w postaci zakupu (stwierdzonego paragonem) dwóch dowolnych produktów objętych Promocją (,,Uczestnik Promocji”).
 10. Uczestnik Promocji spełniający warunki wskazane w pkt. 8 niniejszego regulamin
  a) W przypadku zakupu jednego Zestawu dwóch produktów, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu jednego produktu zajmującego drugą pozycję wśród w/w produktów uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej ceny z rabatem 30%.
  b) W przypadku zakupu większej ilości Zestawów dwóch produktów w ramach jednej transakcji, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu produktów z rabatem 30%  
  w ilości wielokrotności zawartych w transakcji Zestawów przy czym produkty z rabatem 30% będą to produkty wybrane w wyniku uszeregowania w kolejności od najniższej do najwyższej ceny w ilości wielokrotności Zestawu tj. np. w sytuacji transakcji zawierającej cztery Zestawy, Uczestnik Promocji płaci z rabatem 30% za cztery najtańsze produkty z transakcji.
 11. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 12. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, obowiązującymi w salonach stacjonarnych regularnych GATTA w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl. W przypadku obowiązywania innych promocji w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 13. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 14. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu w sklepie stacjonarnym regularnym GATTA jest uprawniony do zwrotu wszystkich produktów wchodzących w skład Zestawu czyli całego Zestawu, a nie pojedynczych produktów.
 15. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu lub niektórych produktów z różnych Zestawów. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów zakupionych w ramach jednej transakcji.
 16. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Promocji na dowolny okres w dowolnym terminie bez podania przyczyny jego zawieszenia. Organizator poinformuje o zawieszeniu Promocji i okresie tego zawieszenia w materiałach reklamowych umieszczonych  najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia Promocji. W okresie zawieszenia Promocji Uczestnik nie jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją.
 17. Organizator jest uprawniony do zakończenia Promocji w dowolnym terminie bez podania przyczyny. Organizator poinformuje o zakończeniu trwania Promocji w materiałach reklamowych umieszczonych w salonach najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zakończenia Promocji.
 18. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna  w wersji papierowej w salonach stacjonarnych regularnych GATTA.
 19. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 20. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 21. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 22. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 17 maja 2019 roku.

Załącznik nr. 1

SUKIENKA 3/R/19

RO1.B07

SUKIENKA 2/R/19

RO1.B02

BLUZKA 2716

RO1.A16

BLUZKA K 128-029

RO1.A04

BLUZKA K 128-082

RO1.A07

SUKIENKA 19009

RO1.B03

BLUZKA 19036

RO1.A14

SUKIENKA 19067

RO1.B04

SUKIENKA 18-903

RO1.B08

SUKIENKA 19083

RO1.B05

SUKIENKA VE 704/A

RO1.B01

SUKIENKA VE 722

RO1.A09

BLUZKA 19051

RO1.A12

BLUZKA VE 719/A

RO1.A01

BLUZKA FA991

RO1.A03

BLUZKA FA976

RO1.A06

BLUZKA FA977

RO1.A11

BLUZKA C 3020

RO1.A13

BLUZKA 2716

RO1.A16

BLUZKA 1/R/19

RO1.A02

BLUZKA QQ 270

RO1.A08

BLUZKA FA 977

RO1.A11

BLUZKA FA 1009

RO1.A15