Regulamin promocji -30% na Dzień Matki

 1. Promocja „-30% NA PRODUKTY NIEPRZECENIONE NA DZIEŃ MATKI” (dalej zwana „Promocją”) dotyczy wszystkich produktów w salonach stacjonarnych regularnych GATTA oraz produktów ze sklepu internetowego na stronie www.gatta.pl z zastrzeżeniem pkt 2 regulaminu. 
 2. Promocją w salonach stacjonarnych regularnych i sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl nie są objęte produkty przecenione oraz karty podarunkowe.
 3. Promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu o wartości -30% (Korzyść́) na produkty objęte Promocją.
 4. Z Promocji w salonach stacjonarnych regularnych oraz w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl  mogą skorzystać wszyscy klienci chcący wziąć udział w promocji.
 5. Promocja trwa w salonach stacjonarnych regularnych GATTA  oraz na stronie www.gatta.pl  w dniu 26 maja 2020 roku.
 6. Aby skorzystać z Promocji w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl, Uczestnik Promocji musi  dokonać wyboru dowolnych produktów objętych promocją za minimum 139 zł brutto i wpisać w odpowiednie pole (oznaczone jako : KOD RABATOWY) kod rabatowy ” LOWEMOM”. Poprawne skorzystanie z Kodu Promocyjnego powoduje zmniejszenie wartości zamówienia o 30% za produkty objęte Promocją. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji. Warunkiem uzyskania rabatu jest opłacenie zamówienia.
 7. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, wartość́ zamówienia pomniejszy się̨ o naliczony rabat. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje ponowne skorzystanie z Promocji.
 8. Aby skorzystać  z Promocji w salonach stacjonarnych regularnych, Uczestnik Promocji musi dokonać zakupu dowolnych produktów objętych Promocją. Przy kasie klient otrzyma rabat w wysokości 30% na zakupione produkty objęte Promocją, który będzie widoczny na paragonie.
 9. Rabatu nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 10. Klient może skorzystać́ z Promocji wielokrotnie, ale tylko raz podczas składania jednego zamówienia.
 11. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Promocji na dowolny okres w dowolnym terminie bez podania przyczyny jego zawieszenia. 
 12. Organizator jest uprawniony do zakończenia Promocji w dowolnym terminie bez podania przyczyny. 
 13. Organizatorem promocji jest FERAX sp. z o. o. z siedzibą w Zduńskiej Woli (kod pocztowy 98-220) przy ulicy Szadkowskiej nr 4/6.
 14. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami
  w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w  salonach regularnych stacjonarnych GATTA lub za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie www.gatta.pl transakcji w postaci zakupu (stwierdzonego paragonem) produktów objętych Promocją (,,Uczestnik Promocji”).
 15. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami w tym rabatami związanymi z posiadaniem karty Gatta Club, obowiązującymi w salonach regularnych GATTA jak i w sklepie internetowym Organizatora w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 16.  Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 17. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 18. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.gatta.pl oraz w wersji papierowej w salonach regularnych stacjonarnych GATTA.
 19. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 20. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 21. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 22. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 26 maja 2020 roku.

Zduńska Wola, dnia 25 maja 2020 r.