Regulamin promocji -30% na Sukienki

 1. Promocja „-30% na sukienki (dalej zwana „Promocją”) dotyczy wszystkich sukienek
  w salonach stacjonarnych regularnych GATTA oraz w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 regulaminu.
 2. Promocją nie są objęte sukienki Termin, Amber, Fili oraz Fami.
 3. Promocją nie są objęte sukienki przecenione.
 4. Promocja trwa od dnia 30 kwietnia 2019 r. do dnia 5 maja 2019 r. i polega na udzieleniu – 30% rabatu od ceny detalicznej brutto na produkty objęte promocją.
 5. Aby skorzystać z Promocji w sklepie internetowym, Uczestnik Promocji musi dokonać zakupu dowolnych produktów objętych Promocją i wpisać kod promocyjny ”MAJOWKA”
  w koszyku, w pole „Kod rabatowy” oraz opłacenie zamówienia. Poprawne skorzystanie z Kodu Promocyjnego powoduje wyświetlenie w koszyku komunikatu o zmniejszeniu wartości zamówienia o 30% za produkty objęte promocją. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 6. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, wartość́ zamówienia pomniejszy się̨ o naliczony rabat. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje ponowne skorzystanie z Promocji.
 7. Aby skorzystać  z Promocji w salonach stacjonarnych regularnych, Uczestnik promocji musi dokonać zakupu dowolnych produktów objętych Promocją przy kasie klient otrzyma rabat
  w wysokości 30% na zakupione produkty objęte Promocją.
 8. Promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu o wartości -30% (Korzyść́).
 9. Rabatu nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 10. Klient może skorzystać́ z Promocji wielokrotnie, ale tylko raz podczas składania jednego zamówienia.
 11. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Promocji na dowolny okres w dowolnym terminie bez podania przyczyny jego zawieszenia.
 12. Organizator jest uprawniony do zakończenia Promocji w dowolnym terminie bez podania przyczyny.
 13. Organizatorem promocji jest FERAX sp. z o. o. z siedzibą w Zduńskiej Woli (kod pocztowy 98-220) przy ulicy Szadkowskiej nr 4/6.
 14. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami
  w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w  salonach regularnych stacjonarnych GATTA lub za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie www.gatta.pl transakcji w postaci zakupu (stwierdzonego paragonem) produktów objętych Promocją (,,Uczestnik Promocji”).
 15. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz wyprzedażami. W przypadku obowiązywania innych promocji w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 16. W przypadku skorzystania z Promocji, korzyści z przynależności do programu Gatta Club są udzielane zgodnie z regulaminem Gatta Club.
 17. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 18. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 19. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.gatta.pl oraz w wersji papierowej w salonach regularnych stacjonarnych GATTA.
 20. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 21. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 22. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 23. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2019 roku.Zduńska Wola, dnia 29 kwietnia 2019 roku.