Regulamin promocji -30% na trzecią sztukę

 1. Promocja „KUP 3 PRODUKTY Z DZIAŁU POŃCZOSZNICTWO A NA TRZECI NAJTAŃSZY OTRZYMASZ 30% RABATU ” (dalej zwana „Promocją”) dotyczy wszystkich produktów pończoszniczych w salonach stacjonarnych regularnych, outletowych GATTA oraz sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl  z zastrzeżeniem pkt 2 regulaminu. 
 2. Promocją nie są objęte  w salonach stacjonarnych regularnych, w salonach outletowych oraz w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl – produkty przecenione oraz produkty bawełniane. 
 3. Z promocji w salonach stacjonarnych regularnych i outletowych mogą skorzystać jedynie klienci posiadający kartę GATTA CLUB i korzyści związane z korzystaniem z tejże karty będą naliczane zgodnie z regulaminem karty GATTA CLUB.
 4. Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik Promocji dokonuje zakupu trzech produktów objętych Promocją (dalej zwany „Zestaw”). i za 2 produkty płaci obowiązującą cenę detaliczną brutto, a na najtańszy trzeci udzielany jest 30% rabat przy kasie, który jest widoczny na paragonie.           W przypadku zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego cena za najtańszy produkt z Zestawu naliczana jest Uczestnikowi Promocji automatycznie po dodaniu do koszyka trzech dowolnych produktów podlegających Promocji. Na najtańszy trzeci produkt udzielany jest 30% rabat. 
 5. Promocja trwa w salonach stacjonarnych regularnych i outletowych GATTA od dnia 3 stycznia 2020 roku do 31 stycznia 2020 roku natomiast w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl od dnia 7 stycznia 2020 roku do 31 stycznia 2020 roku.
 6. Promocja objęta regulaminem nie łączy się z żadnymi innymi promocjami, rabatami oraz korzyściami związanymi z kartą lojalnościową Gatta Club.
 7. Organizatorem promocji jest FERAX sp. z o. o. z siedzibą w Zduńskiej Woli (kod pocztowy 98-220) przy ulicy Szadkowskiej nr 4/6.
 8. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami
  w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w  salonach stacjonarnych regularnych oraz outletowych GATTA transakcji w postaci zakupu (stwierdzonego paragonem) trzech dowolnych produktów objętych Promocją (,,Uczestnik Promocji”).
 9. Uczestnik Promocji spełniający warunki wskazane w pkt. 8 niniejszego regulaminu:
  a) W przypadku zakupu jednego Zestawu trzech produktów, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu jednego produktu zajmującego trzecią pozycję wśród w/w produktów uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej ceny z rabatem 30%.
  b) W przypadku zakupu większej ilości Zestawów trzech produktów w ramach jednej transakcji, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu produktów z rabatem 30%  w ilości wielokrotności zawartych w transakcji Zestawów przy czym produkty z rabatem 30% będą to produkty wybrane w wyniku uszeregowania w kolejności od najniższej do najwyższej ceny w ilości wielokrotności Zestawu tj. np. w sytuacji transakcji zawierającej cztery Zestawy, Uczestnik Promocji płaci z rabatem 30% za cztery najtańsze produkty z transakcji.
 10. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 11. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, obowiązującymi w salonach stacjonarnych regularnych, outletowych GATTA oraz sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl. W przypadku obowiązywania innych promocji w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 12. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 13. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu w sklepie stacjonarnym regularnym bądź outletowym GATTA jest uprawniony do zwrotu wszystkich produktów wchodzących w skład Zestawu czyli całego Zestawu, a nie pojedynczych produktów.
 14. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu lub niektórych produktów z różnych Zestawów. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów zakupionych w ramach jednej transakcji.
 15. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Promocji na dowolny okres w dowolnym terminie bez podania przyczyny jego zawieszenia. Organizator poinformuje o zawieszeniu Promocji i okresie tego zawieszenia w materiałach reklamowych umieszczonych  najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia Promocji. W okresie zawieszenia Promocji Uczestnik nie jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją. 
 16.  Organizator jest uprawniony do zakończenia Promocji w dowolnym terminie bez podania przyczyny. Organizator poinformuje o zakończeniu trwania Promocji w materiałach reklamowych umieszczonych w salonach najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zakończenia Promocji.
 17. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika promocji. Więcej w Polityce prywatności i plików cookies.
 18. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna  w wersji papierowej w salonach stacjonarnych regularnych  i outletowych GATTA oraz w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl
 19. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 20. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 21. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 22. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2020 roku.

Zduńska Wola, dnia 3 stycznia 2020 r.