Regulamin promocji -30% na trzecią sztukę

REGULAMIN -30% rabatu na TRZECIĄ sztukę oddzieży

 1. Promocja „-30% RABATU NA TRZECIĄ SZTUKĘ ODDZIEŻY” (dalej zwana „Promocją”) dotyczy produktów dostępnych w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl
  z zastrzeżeniem pkt 2  regulaminu.
 2. Promocją nie są objęte  produkty przecenione oraz produkty marki Self.
 3. Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik Promocji po dodaniu do koszyka trzech  produktów objętych Promocją (zwanych dalej Zestawem), na najtańszy produkt z Zestawu naliczany  jest automatycznie 30% rabat. Na najtańszy produkt z Zestawu udzielane jest 30% rabatu.
 4. Promocja trwa w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl od dnia 06 kwietnia 2021 roku do 09 kwietnia 2021 roku.
 1. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi rabatami oraz promocjami. W przypadku obowiązywania innych promocji w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 1. Organizatorem promocji jest FERAX sp. z o. o. w restrukturyzacji  z siedzibą w Zduńskiej Woli (kod pocztowy 98-220) przy ulicy Szadkowskiej nr 4/6.
 2. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami
  w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl transakcji w postaci zakupu (stwierdzonego paragonem) trzech  dowolnych produktów objętych Promocją (,,Uczestnik Promocji”).
 3. Uczestnik Promocji spełniający warunki wskazane w niniejszym regulaminie:
 1. a) W przypadku zakupu jednego Zestawu trzech produktów, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu jednego produktu zajmującego trzecią pozycję wśród w/w produktów uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej ceny z rabatem 30%.
 2. b) W przypadku zakupu większej ilości Zestawów trzech produktów w ramach jednej transakcji, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu produktów z rabatem 30%
  w ilości wielokrotności zawartych w transakcji Zestawów przy czym produkty z rabatem 30% będą to produkty wybrane w wyniku uszeregowania w kolejności od najniższej do najwyższej ceny w ilości wielokrotności Zestawu tj. np. w sytuacji transakcji zawierającej cztery Zestawy, Uczestnik Promocji płaci z rabatem 30% za cztery najtańsze produkty z transakcji.
 1. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, obowiązującymi w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl. W przypadku obowiązywania innych promocji w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 3. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu lub niektórych produktów
   z różnych Zestawów. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów zakupionych w ramach jednej transakcji.
 5. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Promocji na dowolny okres w dowolnym terminie bez podania przyczyny jego zawieszenia. Organizator poinformuje o zawieszeniu Promocji i okresie tego zawieszenia w materiałach reklamowych umieszczonych na stronie internetowej www.gatta.pl najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia Promocji. W okresie zawieszenia Promocji Uczestnik nie jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją.
 6.  Organizator jest uprawniony do zakończenia Promocji w dowolnym terminie bez podania przyczyny. Organizator poinformuje o zakończeniu trwania Promocji w materiałach reklamowych na stronie internetowej www.gatta.pl najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zakończenia Promocji.
 7. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.gatta.pl
 8. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika promocji. Więcej w Polityce prywatności i plików cookies.
 9. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 10. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 11. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 12. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2021 r.

 

Zduńska Wola, dnia 01 kwietnia 2021 r.