Regulamin promocji -30% rabatu na drugą sztukę odzieży

 1. Promocja „-30% RABATU NA DRUGĄ SZTUKĘ ODDZIEŻY” (dalej zwana „Promocją”) dotyczy wszystkich produktów w działach: Odzież z kolekcji Jesień Zima 2019, Odzież i Bielizna Basic, w salonach stacjonarnych regularnych oraz sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl GATTA  z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 regulaminu. Można łączyć w ramach promocji modele z różnych działów.
 2. Promocją nie są objęte  w salonach stacjonarnych regularnych oraz w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl – produkty przecenione. 
 3. Promocją nie są objęte modele określone w tabelce, stanowiącej załącznik Nr 1 do regulaminu.
 4. Z promocji w salonach stacjonarnych regularnych GATTA mogą skorzystać jedynie klienci posiadający kartę GATTA CLUB i korzyści związane z korzystaniem z tejże karty będą naliczane zgodnie z regulaminem karty GATTA CLUB.
 5. Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik Promocji dokonuje zakupu produktu objętego Promocją a na 2 produkt udzielany jest 30% rabat przy kasie i jest widoczny na paragonie (dalej zwany „Zestaw”). W przypadku zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego cena za najtańszy produkt z Zestawu naliczana jest Uczestnikowi Promocji automatycznie po dodaniu do koszyka dwóch dowolnych produktów podlegających Promocji. Na najtańszy drugi udzielany jest 30% rabat. 
 6. Promocja trwa w salonach stacjonarnych regularnych i sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl GATTA od dnia 13 września 2019 roku do 26 września 2019 roku.
 7. Promocja objęta regulaminem nie łączy się z żadnymi innymi promocjami.
 8. Organizatorem promocji jest FERAX sp. z o. o. z siedzibą w Zduńskiej Woli (kod pocztowy 98-220) przy ulicy Szadkowskiej nr 4/6.
 9. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami
  w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w  salonach stacjonarnych regularnych GATTA oraz w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl transakcji w postaci zakupu (stwierdzonego paragonem) dwóch dowolnych produktów objętych Promocją ("Uczestnik Promocji").
 10. Uczestnik Promocji spełniający warunki wskazane w pkt. 9 niniejszego regulaminu:
 11. a) W przypadku zakupu jednego Zestawu dwóch produktów, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu jednego produktu zajmującego drugą pozycję wśród w/w produktów uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej ceny z rabatem 30%. 
  b) W przypadku zakupu większej ilości Zestawów dwóch produktów w ramach jednej transakcji, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu produktów z rabatem 30% 
  w ilości wielokrotności zawartych w transakcji Zestawów przy czym produkty z rabatem 30% będą to produkty wybrane w wyniku uszeregowania w kolejności od najniższej do najwyższej ceny w ilości wielokrotności Zestawu tj. np. w sytuacji transakcji zawierającej cztery Zestawy, Uczestnik Promocji płaci z rabatem 30% za cztery najtańsze produkty z transakcji.
 12. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 13. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, obowiązującymi w salonach stacjonarnych regularnych GATTA w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl. W przypadku obowiązywania innych promocji w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 14. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 15. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu w sklepie stacjonarnym regularnym GATTA jest uprawniony do zwrotu wszystkich produktów wchodzących w skład Zestawu czyli całego Zestawu, a nie pojedynczych produktów.
 16. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu lub niektórych produktów z różnych Zestawów. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów zakupionych w ramach jednej transakcji.
 17. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Promocji na dowolny okres w dowolnym terminie bez podania przyczyny jego zawieszenia. Organizator poinformuje o zawieszeniu Promocji i okresie tego zawieszenia w materiałach reklamowych umieszczonych  najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia Promocji. W okresie zawieszenia Promocji Uczestnik nie jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją. 
 18.  Organizator jest uprawniony do zakończenia Promocji w dowolnym terminie bez podania przyczyny. Organizator poinformuje o zakończeniu trwania Promocji w materiałach reklamowych umieszczonych w salonach najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zakończenia Promocji.
 19. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna  w wersji papierowej w salonach stacjonarnych regularnych GATTA. 
 20. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 21. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 22. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 23. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 13 września 2019 roku.

Zduńska Wola, dnia 13 września 2019 roku.