Regulamin promocji 3+1 na kolekcję rajstop i kolekcję bielizny basic

 1. Promocja „KUP 3 SZTUKI BIELIZNY BEZSZWOWEJ LUB RAJSTOP A 4 SZTUKĘ OTRZYMASZ ZA 1 ZŁOTY” (dalej zwana „Promocją”) dotyczy wszystkich modeli bielizny bezszwowej i rajstop w salonach stacjonarnych regularnych i sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl z zastrzeżeniem pkt 2 regulaminu. 
 2. Z promocji w salonach stacjonarnych regularnych mogą skorzystać jedynie klienci posiadający kartę GATTA CLUB i korzyści związane z korzystaniem z tejże karty będą naliczane zgodnie z regulaminem karty GATTA CLUB.
 3. Promocją są objęte  w salonach stacjonarnych regularnych oraz w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl  produkty z Załącznika nr 1.
 4. Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik Promocji dokonuje zakupu czterech produktów objętych Promocją (dalej zwany „Zestaw”). Za dwa produkty Uczestnik Promocji  płaci obowiązującą cenę detaliczną brutto, a za najtańszy produkt zapłaci 1 złoty, W przypadku zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego cena za najtańszy produkt z Zestawu za 1 złoty naliczana jest Uczestnikowi Promocji automatycznie po dodaniu do koszyka trzech dowolnych produktów podlegających Promocji. 
 5. Promocja trwa w salonach regularnych oraz sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl od dnia 23 kwietnia 2020 roku do dnia 30 kwietnia 2020 roku. 
 6. Organizatorem promocji jest FERAX sp. z o. o. z siedzibą w Zduńskiej Woli (kod pocztowy 98-220) przy ulicy Szadkowskiej nr 4/6.
 7. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami
  w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w  salonach stacjonarnych lub za pośrednictwem sklepu internetowego GATTA transakcji w postaci zakupu (stwierdzonego paragonem) trzech dowolnych produktów objętych Promocją („Uczestnik Promocji”).
 8. Uczestnik Promocji spełniający warunki wskazane w pkt. 7 niniejszego regulaminu:
  a) W przypadku zakupu jednego Zestawu trzech produktów, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu jednego produktu zajmującego trzecią pozycję wśród w/w produktów uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej ceny, w cenie 1 złoty. 
  b) W przypadku zakupu większej ilości Zestawów trzech produktów w ramach jednej transakcji, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu produktów w cenie 1 złoty w ilości wielokrotności zawartych w transakcji Zestawów przy czym produkty w cenie 1 złoty będą to produkty wybrane w wyniku uszeregowania w kolejności od najniższej do najwyższej ceny w ilości wielokrotności Zestawu tj. np. w sytuacji transakcji zawierającej cztery Zestawy, Uczestnik Promocji płaci 1 złoty za cztery najtańsze produkty z transakcji.
 9. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 10. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, obowiązującymi w salonach regularnych  GATTA oraz w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl Organizatora w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać. 
 11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 12. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu w sklepie stacjonarnym regularnym GATTA jest uprawniony do zwrotu wszystkich produktów wchodzących w skład Zestawu czyli całego Zestawu, a nie pojedynczych produktów.
 13. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu lub niektórych produktów z różnych Zestawów. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów zakupionych w ramach jednej transakcji.
 14. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Promocji na dowolny okres w dowolnym terminie bez podania przyczyny jego zawieszenia. Organizator poinformuje o zawieszeniu Promocji i okresie tego zawieszenia w materiałach reklamowych umieszczonych  najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia Promocji. W okresie zawieszenia Promocji Uczestnik nie jest uprawniony do zakupu Zestawu.
 15.  Organizator jest uprawniony do zakończenia Promocji w dowolnym terminie bez podania przyczyny. Organizator poinformuje o zakończeniu trwania Promocji w materiałach reklamowych umieszczonych w salonach najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zakończenia Promocji.
 16. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika promocji. Więcej w Polityce prywatności i plików cookies
 17. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna  w wersji papierowej w salonach stacjonarnych GATTA oraz na stronie internetowej www.gatta.pl.
 18. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 19. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 20. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 21. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2020 roku.

Zduńska Wola, dnia 23 kwietnia 2020 roku.