Regulamin promocji 3+1

REGULAMIN PROMOCJI KUP
3 PRODUKTY A CZWARTY OTRZYMASZ za 1 złoty

 1. Promocja „KUP 3 PRODUKTY A CZWARTY OTRZYMASZ ZA 1 ZŁOTY” (dalej zwana „Promocją”) dotyczy wszystkich produktów GATTA ze sklepu internetowego na stronie gatta.pl
 2. Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik Promocji dokonuje zakupu czterech produktów objętych Promocją (dalej zwany „Zestaw”). Za trzy produkty Uczestnik Promocji  płaci obowiązującą cenę detaliczną brutto, a za czwarty najtańszy produkt zapłaci 1 złoty. W przypadku zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego cena za najtańszy produkt z Zestawu za 1 złoty naliczana jest Uczestnikowi Promocji automatycznie po dodaniu do koszyka czterech dowolnych produktów podlegających Promocji, o ile łączna cena za Zestaw wynosi minimum 149 zł.
 3. Promocja trwa w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl od dnia 8 sierpnia 2021 roku do dnia 22 sierpnia 2021 roku.
 4. Organizatorem promocji jest FERAX sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Zduńskiej Woli (kod pocztowy 98-220) przy ulicy Szadkowskiej nr 4/6.
 5. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami
  w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają za pośrednictwem sklepu internetowego GATTA transakcji w postaci zakupu (stwierdzonego paragonem) czterech dowolnych produktów objętych Promocją, których łączna cena wynosi minimum 149 zł i wtedy rabat zostanie naliczony automatycznie. („Uczestnik Promocji”).
 6. Uczestnik Promocji spełniający warunki wskazane w pkt. 5 niniejszego regulaminu:
  a) W przypadku zakupu jednego Zestawu czterech produktów, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu jednego produktu zajmującego czwartą pozycję wśród w/w produktów uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej ceny, w cenie 1 złoty. 
  b) W przypadku zakupu większej ilości Zestawów czterech  produktów w ramach jednej transakcji, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu produktów w cenie 1 złoty w ilości wielokrotności zawartych w transakcji Zestawów przy czym produkty w cenie 1 złoty będą to produkty wybrane w wyniku uszeregowania w kolejności od najniższej do najwyższej ceny w ilości wielokrotności Zestawu tj. np. w sytuacji transakcji zawierającej trzy  Zestawy, Uczestnik Promocji płaci 1 złoty za trzy  najtańsze produkty z transakcji.
 7. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 8. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, obowiązującymi w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl Organizatora w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 9. Produkty przecenione i nieprzecenione objęte są promocją.
 10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 11. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów
  z danego Zestawu. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży
  w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu lub niektórych produktów z różnych Zestawów. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów zakupionych w ramach jednej transakcji.
 12. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Promocji na dowolny okres w dowolnym terminie bez podania przyczyny jego zawieszenia. Organizator poinformuje o zawieszeniu Promocji i okresie tego zawieszenia w materiałach reklamowych umieszczonych na stronie internetowej www.gatta.pl najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia Promocji. W okresie zawieszenia Promocji Uczestnik nie jest uprawniony do zakupu Zestawu.
 13. Organizator jest uprawniony do zakończenia Promocji w dowolnym terminie bez podania przyczyny. Organizator poinformuje o zakończeniu trwania Promocji w materiałach reklamowych umieszczonych na stronie internetowej www.gatta.pl najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zakończenia Promocji.
 14. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.gatta.pl.
 15. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 16. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 17. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 18. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 8.08.2021