Regulamin promocji -80% Gorseteria W/L 2019

1. Promocja „-80%” (dalej zwana „Promocją”) dotyczy wybranych modeli gorseterii W/L 2019 dostępnych w salonach stacjonarnych regularnych GATTA. Lista produktów objętych promocją znajduje się w tabeli, stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu.
2. Z promocji w salonach stacjonarnych regularnych mogą skorzystać jedynie klienci posiadający kartę GATTA CLUB a korzyści związane z korzystaniem z tejże karty będą naliczane zgodnie z regulaminem karty GATTA CLUB
3. Promocja w salonach stacjonarnych regularnych jest skierowana do klientów, którzy przy kasie powołają się na kod rabatowy: GI80, który gwarantuje otrzymanie rabatu w wysokości 80%.
4. Warunkiem otrzymania rabatu jest zakup towarów za min 350 zł.
5. Rabat w wysokości 80% jest udzielany od podstawowej ceny detalicznej brutto.
6. Promocja trwa od dnia 2 września do dnia 17 września 2019 r.
7. Aby skorzystać z Promocji w salonach stacjonarnych regularnych Uczestnik promocji musi spełnić warunki określone w pkt 2, 3, 4 oraz 6 regulaminu i dokonać zakupu dowolnych produktów objętych Promocją oraz przy kasie powołać się na kod rabatowy z wiadomości tekstowej SMS, a wówczas Uczestnikowi promocji zostanie udzielony rabat w wysokości 80% na zakupione produkty objęte Promocją.
8. Rabatu nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
9. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Promocji na dowolny okres w dowolnym terminie bez podania przyczyny jego zawieszenia.
10. Organizator jest uprawniony do zakończenia Promocji w dowolnym terminie bez podania przyczyny.
11. Organizatorem promocji jest FERAX sp. z o. o. z siedzibą w Zduńskiej Woli (kod pocztowy 98- 220) przy ulicy Szadkowskiej nr 4/6.
12. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w salonach regularnych stacjonarnych GATTA transakcji w postaci zakupu (stwierdzonego paragonem) produktów objętych Promocją (,,Uczestnik Promocji”).
13. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz wyprzedażami. W przypadku obowiązywania innych promocji w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
14. W przypadku skorzystania z Promocji, korzyści z przynależności do programu Gatta Club są udzielane zgodnie z regulaminem Gatta Club.
15. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
16. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w wersji papierowej w salonach regularnych stacjonarnych GATTA.
17. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
18. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
19. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
20. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2 września 2019 roku.
Zduńska Wola, dnia 2 września 2019 roku.