Regulamin promocji Majtki za 1 zł

 1. Promocja „KUP BIUSTONOSZ Z KOLEKCJI JESIEŃ ZIMA 2019 GATTA INTIMATE LUB GATTA INTIMATE BY ANNEBRA A MAJTKI Z KOLEKCJI GATTA INTIMATE LUB GATTA INTIMATE BY ANNEBRA ZAKUPISZ ZA 1 ZŁOTY” (dalej zwana „Promocją”) dotyczy wszystkich biustonoszy i majtek z kolekcji jesień Zima 2019  Gatta Intimate lub Gatta Intimate by Annebra w salonach stacjonarnych regularnych GATTA oraz sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl z zastrzeżeniem pkt 2. 
 2. Z Promocji w salonach stacjonarnych regularnych mogą skorzystać jedynie klienci posiadający kartę GATTA CLUB i korzyści związane z korzystaniem z tejże karty będą naliczane zgodnie z regulaminem karty GATTA CLUB. 
 3. W salonach regularnych Promocja polega na tym, że;
  -Klient przy zakupie biustonosza podlegającego Promocji w cenie regularnej jest uprawniony do zakupu majtek podlegających Promocji za 1 zł. ( dalej zwanych Zestaw). Klient przy kasie otrzyma rabat na zakupione produkty objęte Promocją i będzie on widoczny na paragonie.
  - Klient przy zakupie dwóch sztuk majtek podlegających Promocji będzie uprawniony do zakupu trzeciej sztuki majtek za 1 zł ( dalej zwanych Zestaw). Klient przy kasie otrzyma rabat na zakupione produkty objęte Promocją i będzie on widoczny na paragonie
 4. W przypadku zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego Promocja polega na tym, że;
  - Klient przy zakupie biustonosza podlegającego Promocji w cenie regularnej jest uprawniony do zakupu majtek podlegających Promocji za 1 zł (Zestaw).
  -
  Cena 1 zł za majtki z Zestawu naliczana jest Uczestnikowi Promocji automatycznie po dodaniu do koszyka produktów podlegających Promocji. 
 5. Promocja trwa w salonach regularnych GATTA oraz sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl od dnia 4 listopada 2019 roku do dnia 21 listopada 2019 roku. 
 6. Organizatorem promocji jest FERAX sp. z o. o. z siedzibą w Zduńskiej Woli (kod pocztowy 98-220) przy ulicy Szadkowskiej nr 4/6.
 7. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami
  w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w  salonach stacjonarnych lub za pośrednictwem sklepu internetowego GATTA transakcji w postaci zakupu (stwierdzonego paragonem) Zestawu produktów objętych Promocją („Uczestnik Promocji”).
 8. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 9. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, obowiązującymi w salonach regularnych GATTA oraz w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl Organizatora w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać. 
 10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 11. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu w sklepie stacjonarnym regularnym GATTA jest uprawniony do wymiany produktów zgodnie z zasadami ustalonymi przez Organizatora w regulaminie zwrotów i wymiany towarów.
 12. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu lub niektórych produktów z różnych Zestawów. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów zakupionych w ramach jednej transakcji.
 13. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Promocji na dowolny okres w dowolnym terminie bez podania przyczyny jego zawieszenia. Organizator poinformuje o zawieszeniu Promocji i okresie tego zawieszenia w materiałach reklamowych umieszczonych  najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia Promocji. W okresie zawieszenia Promocji Uczestnik nie jest uprawniony do zakupu Zestawu.
 14. Organizator jest uprawniony do zakończenia Promocji w dowolnym terminie bez podania przyczyny. Organizator poinformuje o zakończeniu trwania Promocji w materiałach reklamowych umieszczonych w salonach najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zakończenia Promocji.
 15. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna  w wersji papierowej w salonach stacjonarnych GATTA oraz na stronie internetowej www.gatta.pl.
 16. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 17. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 18. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 19. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 4 listopada 2019 roku.

Zduńska Wola, dnia  4 listopada 2019 roku.