Regulamin promocji Multipak

REGULAMIN PROMOCJI MULTIPAK

 1. Promocja „MULTIPAK” (dalej zwana „Promocją”) dotyczy wszystkich produktów GATTA
  dostępnych w salonach regularnych GATTA oraz w salonach outletowych GATTA
  z zastrzeżeniem pkt 2 regulaminu.
 2. Promocją nie są objęte produkty marki SELF.
 3. Z promocji w salonach regularnych GATTA oraz w salonach outletowych GATTA mogą skorzystać jedynie klienci posiadający kartę GATTA CLUB i korzyści związane z korzystaniem z tejże karty będą naliczane zgodnie z regulaminem karty GATTA CLUB.
 4. Aby skorzystać z Promocji w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl, Uczestnik Promocji dokonuje zakupu czterech produktów objętych Promocją (dalej zwany „Zestaw” (3+1)). Za trzy produkty Uczestnik Promocji płaci obowiązującą cenę detaliczną brutto, a za najtańszy produkt zapłaci 1 złoty, przy minimalnej kwocie zakupów w koszyku za minimum 149 zł. W przypadku zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego cena za najtańszy produkt z Zestawu za 1 złoty naliczana jest Uczestnikowi Promocji automatycznie po dodaniu do koszyka czterech dowolnych produktów podlegających Promocji (3+1)
 5. Aby skorzystać z Promocji w salonach regularnych GATTA, Uczestnik Promocji dokonuje zakupu określonej liczby produktów objętych Promocją (dalej zwany „Zestaw”), a za najtańszy produkt zapłaci 1 złoty, przy minimalnej kwocie zakupów w koszyku za minimum 99 zł. Wartość zakupów w koszyku jest ustalana przed naliczaniem rabatu, wynikającego z Promocji.
 6. Aby skorzystać z Promocji w salonach outletowych GATTA, Uczestnik Promocji dokonuje zakupu określonej liczby produktów objętych Promocją (dalej zwany „Zestaw”), a za najtańszy produkt zapłaci 1 złoty, przy minimalnej kwocie zakupów w koszyku za minimum 70 zł. Wartość zakupów w koszyku jest ustalana przed naliczaniem rabatu, wynikającego z Promocji.
 7. Aby skorzystać z Promocji zarówno w salonach regularnych GATTA jak i outletowych GATTA, Uczestnik Promocji dokonuje zakupu określonej liczby produktów określonych poniżej tj.:
 8. 3+1 (przy zakupie czterech sztuk - czwarta najtańsza sztuka rabatowana jest do ceny 1 zł)
 9. 5+2 (przy zakupie siedmiu sztuk – dwie najtańsze sztuki rabatowane i sprzedawane za 1 zł)
 10. 7+3 (przy zakupie dziesięciu sztuk – trzy najtańsze sztuki rabatowane i sprzedawane za 1 zł).
 11. Promocja trwa w salonach regularnych GATTA oraz w salonach outletowych GATTA od dnia 09 marca 2021 roku do dnia 25 marca 2021 roku.
 12. Organizatorem promocji jest FERAX sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Zduńskiej Woli (kod pocztowy 98-220) przy ulicy Szadkowskiej nr 4/6.
 13. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami
  w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w salonach regularnych GATTA jak i w salonach outletowych GATTA transakcji w postaci zakupu (stwierdzonego paragonem) określonej liczby produktów objętych Promocją przy minimalnej kwocie zakupów w koszyku określonej w pkt 4 lub 5 regulaminu i wtedy rabat zostanie naliczony automatycznie. („Uczestnik Promocji”).
 14. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 15. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, obowiązującymi w salonach regularnych GATTA jak i w salonach outletowych GATTA w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 16. Produkty przecenione i nieprzecenione objęte są promocją.
 17. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 18. Uczestnik Promocji jest uprawniony do zwrotu wszystkich produktów z danego Zestawu. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do zwrotu w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu lub niektórych produktów z różnych Zestawów. Zwrot danego Zestawu nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów zakupionych w ramach jednej transakcji. Zasady zwrotu produktów odbywają się zgodnie z regulaminem zwrotów, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
 19. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Promocji na dowolny okres w dowolnym terminie bez podania przyczyny jego zawieszenia. Organizator poinformuje o zawieszeniu Promocji i okresie tego zawieszenia w materiałach reklamowych umieszczonych w salonach regularnych GATTA lub w salonach outletowych GATTA najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia Promocji. W okresie zawieszenia Promocji Uczestnik nie jest uprawniony do zakupu Zestawu.
 20. Organizator jest uprawniony do zakończenia Promocji w dowolnym terminie bez podania przyczyny. Organizator poinformuje o zakończeniu trwania Promocji w materiałach reklamowych w salonach regularnych GATTA lub w salonach outletowych GATTA najpóźniej
  w dniu poprzedzającym dzień zakończenia Promocji.
 21. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w materiałach reklamowych w salonach regularnych GATTA lub w salonach outletowych GATTA.
 22. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 23. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 24. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 25. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 09 marca 2021 roku.

 

Załącznik Nr 1- regulamin zwrotów

 

 

Zduńska Wola, dnia  09 marzec 2021 roku.