Regulamin promocji SZALEŃSTWO ZAKUPÓW

 1. Regulamin określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą: „Szaleństwo zakupów” (zwanej w dalszej części regulaminu: „akcją promocyjną”).
 2. Organizatorem akcji promocyjnej jest spółka FERAX sp. z o. o. siedzibą
  w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 4/6, 98-220 Zduńska Wola wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX wydz. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000146595 NIP: 829-10-04-247 REGON: 731591400 (zwana w dalszej części regulaminu: „Organizatorem”).
 3. Akcja promocyjna trwa od dnia 27 marca 2020 r. o godz. 0:01do dnia 28 marca 2020 r. do godz. 23:59.
 4. Akcja promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej we wszystkich stacjonarnych salonach GATTA oraz w sklepie internetowym pod adresem www.gatta.pl
 5. Uczestnikiem akcji promocyjnej może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, przy czym w przypadku nieukończenia 18 lat, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptuje niniejszy regulamin oraz dokona jako konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego zakupu towarów w stacjonarnym salonie GATTA bądź w sklepie internetowym pod adresem www.gatta.pl  (zwana w dalszej części regulaminu: „Uczestnikiem”).
 6. Akcją promocyjną objęte są wszystkie towary znajdujące się  w bieżącej ofercie w cenie regularnej w stacjonarnych salonach GATTA oraz w sklepie internetowym pod adresem www.gatta.pl (zwane w dalszej części regulaminu: „towarami”).
 7. Akcją promocyjną nie są objęte karty podarunkowe.
 8. Uczestnik, który w czasie trwania akcji promocyjnej dokona zakupu towarów w stacjonarnym salonie GATTA bądź w sklepie internetowym pod adresem www.gatta.pl w ramach jednej transakcji za kwotę powyżej 80 zł oraz przedstawi kupon rabatowy pochodzący
  z magazynów: ELLE Nr 4/2020, GLAMOUR w sprzedaży od 19.03.2020r. ELLE MAN Nr 1/2020 bądź w przypadku zakupu w sklepie internetowym wpisze w polu „KOD RABATOWY” hasło: „SZALENSTWO20”, jest uprawniony do uzyskania rabatu w wysokości 20% od ceny detalicznej brutto za dane towary.
 9. Akcją promocyjną nie są objęte towary przecenione.
 10. Każdy uczestnik może wziąć udział w akcji promocyjnej wielokrotnie, ale każdorazowo musi spełnić warunki udziału w akcji promocyjnej określone w niniejszym regulaminie.
 11. Wysokość rabatu, o którym mowa w pkt 8 regulaminu nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.
 12. Ilość towarów dostępna w ramach akcji promocyjnej jest ograniczona.
 13. Uczestnik dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży.
 14. Reklamacje dotyczące akcji promocyjnej można składać poprzez wysłanie formularza reklamacyjnego na adres organizatora wskazany w pkt 2 regulaminu z dopiskiem: „reklamacja akcji promocyjnej: „Szaleństwo zakupów 20” bądź za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: gatta@gatta.pl 
 15. Wskazane jest, aby reklamacja zawierała: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, opis sprawy oraz informację o preferowanym sposobie poinformowania o odpowiedzi na reklamację.
 16. Udzielenie odpowiedzi na reklamację nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie doręczona udzielona w sposób i zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 17. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika promocji. Więcej w Polityce prywatności i plików cookies  na stronie www.gatta.pl
 18. Niniejsza akcja promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocjami, obowiązującymi w stacjonarnych salonach GATTA oraz
  w sklepie internetowym pod adresem www.gatta.pl. W przypadku obowiązywania innych akcji promocyjnych w okresie trwania akcji promocyjnej, Klient ma prawo wyboru, z której akcji promocyjnej chce skorzystać.
 19. Udział w akcji promocyjnej jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 20. Organizator jest uprawniony do zawieszenia akcji promocyjnej na dowolny okres w dowolnym terminie bez podania przyczyny jego zawieszenia. Organizator poinformuje o zawieszeniu akcji promocyjnej i okresie tego zawieszenia w materiałach reklamowych umieszczonych najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia akcji promocyjnej W okresie zawieszenia akcji promocyjnej Uczestnik nie jest uprawniony do zakupu produktów objętych akcją promocyjną.
 21. Organizator jest uprawniony do zakończenia akcji promocyjnej
  w dowolnym terminie bez podania przyczyny. Organizator poinformuje o zakończeniu trwania akcji promocyjnej w materiałach reklamowych umieszczonych w salonach najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zakończenia akcji promocyjnej.
 22. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawę z dnia 30 maja 2014 r.
  o prawach konsumenta.
 23. Treść regulaminu jest dostępna w stacjonarnych salonach GATTA oraz na stronie internetowej www.gatta.pl
 24. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 26 marca 2020 roku.