Regulamin promocji z okazji urodzin marki Gatta

REGULAMIN PROMOCJI
„-25% na urodziny marki Gatta”

 1. Promocja „-25% na urodziny marki Gatta” (dalej zwana „Promocją”) dotyczy wszystkich, nieprzecenionych produktów z kolekcji Gatta, oferowanych w sklepie internetowym na stronie gatta.pl.
 2. Promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu o wartości 25% (Korzyść́) na produkty objęte Promocją.
 3. Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik Promocji dokonuje zakupu produktów objętych Promocją za kwotę minimum 149 zł, zniżka naliczana jest po wpisaniu kodu: „GATTABDAY”.
 4. Promocja trwa od dnia 25 października 2020 roku do 1 listopada 2020 roku.
 5. Organizatorem promocji jest FERAX sp. z o. o. z siedzibą w Zduńskiej Woli (kod pocztowy 98-220) przy ulicy Szadkowskiej nr 4/6.
 6. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami
  w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają za pośrednictwem sklepu internetowego GATTA transakcji w postaci zakupu (stwierdzonego paragonem) produktów objętych („Uczestnik Promocji”).
 7. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 8. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, w przypadku obowiązywania innych promocji w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 9. Produkty przecenione nie są objęte są promocją.
 10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 11. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 12. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Promocji na dowolny okres w dowolnym terminie bez podania przyczyny jego zawieszenia. Organizator poinformuje o zawieszeniu Promocji i okresie tego zawieszenia w materiałach reklamowych umieszczonych najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia Promocji. W okresie zawieszenia Promocji Uczestnik nie jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją.
 13. Organizator jest uprawniony do zakończenia Promocji w dowolnym terminie bez podania przyczyny. Organizator poinformuje o zakończeniu trwania Promocji w materiałach reklamowych umieszczonych w salonach najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zakończenia Promocji.
 14. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika promocji. Więcej w Polityce prywatności i plików cookies.
 15. Treść niniejszego regulaminu jest na stronie internetowej www.gatta.pl .
 16. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 17. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 18. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 19. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 24 października 2020 roku.

Zduńska Wola, dnia 16 października 2020 r