Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin sklepu internetowego www.gatta.pl

I. Definicje.

§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.gatta.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:
a. „Sprzedawca” – Ferax Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 4/6,
98-220 Zduńska Wola, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146595, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 4 656 000 zł, NIP 829-10-04-247, REGON 731591400, e-mail: gatta@gatta.pl ,
b. „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej
www.gatta.pl oraz jej podstronach,
c. „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,
d. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
e. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego.

II. Postanowienia ogólne.

§ 2

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu oraz stworzenia swego Konta.
2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego. Więcej w Polityce prywatności i plików cookie.

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

  1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
  2. Cena i warunki zakupów towarów (w tym zasady ich zwrotu) dokonywanych w ramach akcji promocyjnych regulowane są w odrębnych regulaminach zamieszczanych na stronie https://www.gatta.pl/pl/regulaminy.html. Udział w akcji promocyjnej jest jednoznaczny z akceptacją jej regulaminu. 

§ 5

Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

§ 6

1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityce Prywatności i Plików Cookies.

III. Założenie Konta.

§ 7

1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna kliknąć zakładkę „Moje Konto” albo przycisk „Rejestracja” znajdujący się w stopce strony Sklepu. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu (opcjonalnie), adres e-mail.
3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
4. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminuoraz Polityki Prywatności i Plików Cookies.
5. Kliknięcie przycisku „Kontynuuj” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.
6. Istnieje również możliwość założenia Konta przez Facebook. W tym celu należy kliknąć przycisk „Moje konto”, a następnie „Stwórz konto przez Facebook”.
7. Sprzedawca po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta.
8. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu piątego niniejszego paragrafu. Postanowienia § 16 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

§ 8

Sprzedawca zaleca, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 9

Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, dodawania adresów dostawy do osobistej książki adresowej, dodawania towarów do ulubionych, składania zamówień, podglądu statusu realizacji zamówień i historii ostatnich zamówień.

IV. Złożenie zamówienia.

§ 10

1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
2. Zamówienia można składać poprzez swoje Konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§ 11

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez wybranie ich ilości, koloru i rozmiaru i kliknięcie ikony „Do koszyka” znajdującej się przy danym towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
2. Po dodaniu do koszyka towarów, Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki, a także usunięcia towarów z koszyka. Na tym etapie Klient może również dodać w odpowiednim polu formularza kod rabatowy. Następnie należy kliknąć przycisk „Zamawiam”.
3. Jeżeli Klient nie posiada Konta, to powinien podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku, gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta „Kupuję jako gość”, wówczas do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności i plików cookies. Jeżeli Klient posiada Konto, wówczas powinien się na nie zalogować.
4. Następnie należy wybrać sposób dostawy. Obok dostępnych sposobów dostawy wyświetlone są ich koszty. W rubryce „W sumie” podana jest kwota uwzględniająca ceny towarów dodanych do koszyka oraz cenę wybranego sposobu dostawy. Należy następnie kliknąć przycisk „Dalej”.
5. Następnie Klient przejdzie do wyboru metody płatności, chyba że uprzednio wybrał sposób dostawy z płatnością przy odbiorze. W rubryce „Do zapłaty – w sumie” wyświetlona będzie cena obejmująca łączną kwotę, którą Klient będzie zobowiązany zapłacić, czyli obejmującą cenę towaru, koszty dostawy oraz wybranej metody płatności. Jeżeli Klient chce zmienić dane podane na wcześniejszych etapach składania zamówienia, wówczas powinien kliknąć przycisk „Edytuj”. Znajdujące się w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości, cen, a także kosztami dostawy i płatności stanowią skierowaną do Klienta przez Sprzedawcę ofertę zawarcia umowy sprzedaży w przedmiocie tych towarów. Klient ma możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania przez kliknięcie przycisku „Edytuj” lub poprzez powrót do zawartości koszyka.
6. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam- zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty”. Kliknięcie przycisku „Zamawiam- zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty” powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu powyższym, co skutkuje zawarciem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.
7. W przypadku wyboru sposobu płatności: „Płatności internetowe”, Klient po kliknięciu przycisku „Zamawiam- zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe.

§ 12

1. Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów oraz obsługi płatności są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew internetowy, pobranie.
Do wyboru Klienta pozostają następujące sposoby dostawy: przesyłka kurierska, paczka za pośrednictwem Poczty Polskiej, paczkomat.
2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i kosztów dostawy oraz obsługi płatności znajdują się w zakładce „Dostawa i płatności”.
3. Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi w wybrany przez niego sposób.
4. Koszty związane z dostawą towarów i obsługą płatności ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca.

§ 13

1. Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi, przy czym Klient w ma możliwość wyboru poprzez zaznaczenie w zakładce „Twoje dane” odpowiedniej rubryki, czy do zamówienia dołączony ma zostać paragon czy faktura.
2. W przypadku wyboru faktury, jako dołączanego dokumentu sprzedaży, Klient zostanie poproszony o podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

§ 14

Klient po zalogowaniu do Konta ma także możliwość dodawania towarów do ulubionych, poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony przy danym towarze. Towary wybrane do ulubionych mogą być następnie usuwane poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony na towarze lub przenoszone do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”.

V. Zwroty i reklamacje.

§ 15

1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 100 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).
3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod adresem formularza zwrotu, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.
7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Nie odbieramy paczek z paczkomatu.
9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
10. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 16

1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
2. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a, mailowo na następujący adres e-mail: gatta@gatta.pl, osobiście do protokołu w siedzibie Sprzedawcy podanej w postanowieniu § 1 lit. a, lub za pomocą formularza udostępnionego na stronie https://www.gatta.pl/pl/contact_us.php.
3. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

VI. Czas trwania umowy o założenie Konta.

§ 17

Umowa z Klientem o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 18

Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit a, e-mailem na adres gatta@gatta.pl lub w innej formie. Umowa o założenie Konta zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

VII. Prawa Autorskie.

§ 19

Sklep korzysta z dzieł w postaci zdjęć i opisów i jest związany umowami z ich twórcami. Tym samym Sklep jest jedynym podmiotem mającym prawo do ich korzystania. Zabrania się kopiowania w całości lub częściowo wszelkich dzieł w ramach Sklepu, jak i elementów graficznych Sklepu. Każda próba kopiowania zostanie zgłoszona do prokuratury i instytucji związanych z ochroną Prawa Autorskiego.

VIII. Postanowienia końcowe.

§ 20

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji z nim zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 21

1. Sprzedawca informuje, że autorskie prawa majątkowe do Sklepu oraz wszystkich jego elementów, które stanowią utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 – tj. ze zm.), w szczególności fotografii i haseł reklamowych, należą do Sprzedawcy. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych.
2. Sprzedawca informuje, że oznaczenia słowne: „gatta”, „gatta.pl”, „gatta.info.pl”, „gatta.com.pl”, „Gatta Beauty – bądź piękna na wiosnę” oraz oznaczenia słowno-graficzne: „Gatta”, „Gatta UNDERWEAR”, „Gatta BODYWEAR”, „FR FERAX GATTA” są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy przysługuje Sprzedawcy.

§ 22

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie https://www.gatta.pl/pl/regulamin.html.