Wakacyjny konkurs

Regulamin konkursu „Wakacyjny K O N K U R S  z Gatta”

 (dalej: „Regulamin”)

 • 1. 

Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu

 1. Organizatorem konkursu „Wakacyjny K O N K U R S  z Gatta” (dalej: „Konkurs”) jest Ferax Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szadkowska 4/6, 98-220 Zduńska Wola, wpisana do Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS, pod numerem KRS: 0000146595, NIP: 829-10-04-247, REGON: 731591400, kapitał zakładowy 4 656 000 zł. (dalej: „Organizator”). 
 2. Koordynatorem Konkursu odpowiedzialnym za jego obsługę techniczną, w tym kontakt z Uczestnikami Konkursu, jest Magdalena Moszumańska.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook® i Instagram. Serwis Facebook® i Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook® i Instagram. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie. 
 • 2.

Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 12.07.2020 r. o godz. 12:00 i zakończy się w dniu 19.07.2020r. o godzinie 12:00 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).
 2. Zgłoszenia konkursowe, o którym mowa w §5 ust. 2 Regulaminu, należy nadsyłać do dnia 19.07.2020 r. do godziny 11:59.
 • 3.

Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz i wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora. 

 • 4.

Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. 
 2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu (w tym: Koordynatora), a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 
 4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jest związana postanowieniami Regulaminu i je akceptuje. 
 5. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook i Instagram (dalej: „Profil”). Uczestnik nie jest uprawniony do wzięcia udziału w Konkursie z konta fikcyjnego, rozumianego jako konto zawierające inne dane niż prawdziwe dane osobowe korzystającej z tego konta osoby fizycznej.
 • 5.

Zasady i przebieg Konkursu

 1. Konkurs jest przeprowadzony na tablicy fanpage Organizatora prowadzonego w serwisie Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/gattaofficial/ (dalej: „Fanpage”). 
 2. Aby przystąpić do Konkursu Uczestnik powinien wykonać zadanie konkursowe opisane pod postem konkursowym opublikowanym na Fanpageu (dalej: „Zgłoszeń”): 

„Wystarczy, że zrobisz sobie wakacyjne #selfie, wrzucisz post i oznaczysz markę @gattaofficial a w komentarzu dodasz #wakacjezgatta